El nostre amic el Sol (Primària)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
 ENS-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural i social.

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge. 

Nivell educatiu: Cicle Mitjà i Superior d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius:  Entendre que a partir del sol podem obtenir electricitat i calor (per escalfar aigua, per exemple). Valorar l’energia solar com una font alternativa, renovable i no contaminant d’energia. 

Competències bàsiques que més potencia:

 • Àmbit de coneixement del medi
  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 9. Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes
  • Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient
 • Àmbit Matemàtic
  •  Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes

• Àmbit Llengua catalana i castellana

 • Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari
 •  Àmbit d’Educació en valors
  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Visita / Taller 

Descripció: L’activitat mostra i permet posar en pràctica els principis de l’aprofitament de l’energia solar, tant pel que fa al seu vessant tèrmic com al vessant fotovoltaic. Els fonaments teòrics es complementen amb la realització de 3 tallers manipulatius.

Material:  Quadern de treball  
Brúixoles, cèl·lules fotovoltaiques, motors elèctrics, interruptors, forn solar, model casolà de col·lector, cuina solar…

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Cap 

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑