Descobrim la riera (CMP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
RIE-CMP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i culturalriera 2

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i riera de Vallvidrera 

Nivell educatiu: Cicle Mitjà d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Iniciar-se en el coneixement d’una riera: el medi aquàtic, les plantes i els animals. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
  • Competència 11: Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat d’iniciació a l’ecologia de camp. Mesura de paràmetres físics elementals de l’aigua de la riera (temperatura, color, olor, amplada, fondària..). Observació de vegetals dins i fora de l’aigua. Recol·lecció controlada de mostres de macroinvertebrats de la riera: observació, descripció i identificació. Elaboració de resums i conclusions 

Material: Quadern de treball. 
Estris de treball de camp: xarxes de recol·lecció, pots, termòmetres, cinta mètrica…. 
Estris de laboratori: lupes binoculars, safates, plaques de Petri, fitxes de suport. 

Durada:  Mitja jornada

Desplaçament: Recorregut a peu, 30 min 

Observacions: Cal portar botes d’aigua.