Descobrim Les Escletxes (Primària)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
ESC-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural. Escletxes PRI-

Lloc on es realitza: Les Escletxes del Papiol (sector occidental de la serra de Collserola)

Nivell educatiu: Cicles mitjà i superior d’Educació Primària

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Descobrir les causes de formació del fenomen de les “Escletxes”. Descriure’n els materials.
Relacionar l’efecte d’aquests tipus de processos geològics sobre els béns de les persones. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
  • Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Itinerari. Descoberta 

Descripció: Els alumnes, organitzats en petits grups, visiten les Escletxes, unes esquerdes naturals de certa espectacularitat, algunes d’elles visitables pel seu interior. Es planteja el problema sobre el procés que les genera i es realitzen una sèrie de proves per resoldre-ho.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Brúixola. Cinta mètrica. Àcid clorhídric diluït.

Durada: Mitja jornada, de 9 h 30 min a 13 h 30 min

Desplaçament: En autocar fins Les Escletxes del Papiol. A peu per les escletxes i pel municipi.

Observacions: Cal portar calçat adequat per a caminar per la muntanya.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑