Descoberta del delta del Llobregat (CSP)

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
DEL-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural.riu llobregat delta-

Lloc on es realitza: Delta del riu Llobregat (El Prat de Llobregat)

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària.

Estacionalitat: Primavera 

Objectius: Introduir-se en el coneixement del paisatge deltaic. Constatar les grans transformacions causades per les activitats humanes que ha sofert la part final del riu Llobregat. Valorar la riquesa biològica i paisatgística de les zones humides com a patrimoni natural que cal conservar. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
  • Competència 5: Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Itinerari. Descoberta

Descripció: Itinerari a peu d’uns 5 km, durant els quals es duen a terme les següents actuacions didàctiques: 1.Interpretació del paisatge deltaic tant des del punt de vista geogràfic com dels impactes de l’activitat humana. 2. Determinació de la qualitat de l’aigua del riu Llobregat a partir d’anàlisis simples de l’aigua i dels indicadors biològics. 3. Valoració de la qualitat del bosc de ribera. 4. Observació i descripció de les aus presents a les zones humides i a la platja.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Cartografia de la zona. Material de recol·lecció d’invertebrats aquàtics. Prismàtics. Fitxes d’identificació d’aus, de plantes i d’invertebrats aquàtics.

Durada: 4 hores:de 9h 30 min a 13 h 30 min

Desplaçament: A peu (durant l’itinerari)

Observacions: Requereix dur calçat adequat per caminar, gorra pel sol o impermeable lleuger (segons època) i aigua per al recorregut. També és recomanable que es porti una càmera digital de fotografia per a cada grup d’alumnes.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑