Observació i mesura del temps atmosfèric (CSP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
MET-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural. social i cultural. Llengua catalana.  

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle Superior d’EP.

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Utilitzar i conèixer els aparells de meteorologia més habituals. Observar i interpretar alguns fenòmens atmosfèrics. Realitzar prediccions del temps.

Competències bàsiques que més potencia:

 • Àmbit de coneixement del medi
  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
 • Àmbit Llengua catalana i castellana
 • Competència 5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari
 • Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari
 • Àmbit digital
 • Competència 2. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia 
 • Matemàtiques
 • Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen
 • Àmbit d’educació en valors
  • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

 

 

Tipus d’activitat: Taller / Treball de camp 

Descripció: Introducció en el funcionament dels aparells de meteorologia. Mesura de paràmetres meteorològics (temperatures màximes i mínimes, velocitat i direcció del vent, pluja…). Predicció del temps per al dia següent en base al mapa de símbols del temps previst (extret d’internet: www.meteo.cat). Realització d’un espai informatiu del temps en circuit tancat de televisió. Introducció a l’estació meteorològica digital.

Material: Aparells de meteorologia. Fitxes de suport. Joc del temps. Estació meteorològica digital.

Durada: Mitja jornada,  de 9 h 30 min a 13 h 30 min aproximadament.

Observacions: L’activitat es desenvoluparà siguin quines siguin les condicions atmosfèriques

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑