Introducció a la limnologia dels cursos fluvials (BAT)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
LIM-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Biologia; Matemàtiqueslimnologia bat

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i riera de Vallvidrera

Nivell educatiu: Batxillerat; Cicles Formatius de Grau mitjà i Superior

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius: Aplicar tècniques i procediments propis de la limnologia .
Determinar la qualitat de l’aigua en diferents trams mitjançant l’obtenció de diversos paràmetres físico-químics i el mostreig de macroinvertebrats indicadors
Fer públics els resultats del tram analitzat en un web col·laboratiu. 

Competències bàsiques  que més potencia:

  • Àmbit cientificotecnològic:
    • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
    • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
    • Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic
    • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Descripció: Caracterització topogràfica i hidrodinàmica del tram de riera a investigar.
Mesura de paràmetres físico-químics de l’aigua (temperatura, pH, conductivitat, oxigen dissolt (per valoració)…
Recol·lecció i inventari de macroinvertebrats.
Determinació de la qualitat de l’aigua a partir dels índexs biòtics.
Elaboració de resums i conclusions.
Publicació dels resultats al web col·laboratiu: “limnos” 

Material: Quadern de treball.
Estris de treball de camp: xarxes de recol·lecció, pots, termòmetres, cinta mètrica, …
Estris de laboratori: lupes binoculars, safates, plaques de Petri, reactius…
Fitxes de suport (classificació animals, fitxes descriptives…)
Programari per al càlcul del cabal i dels índexs biòtics.

Durada:  Mitja jornada

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑