Descobrim els bolets (CMP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
BOL-CMP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat


Àmbit curricular:
Coneixement del medi natural, social i cultural

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle mitjà d’EP 

Estacionalitat: Tardor (2ª quinzena d’octubre i 1ª quinzena de novembre) 

Objectius: Observar, descriure i diferenciar alguns tipus freqüents de bolets. 
Saber recol·lectar bolets sense malmetre el sòl. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
  • Competència 9: Utilitzar material de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat que es basa en la descoberta del la diversitat morfològica dels bolets. 
Recol·lecció de bolets segons criteris preestablerts. 
Observació del seu hàbitat. 
Observació i descripció dels bolets recollits. 

Material:  Quadern de treball, làmines de bolets 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu, 1 hora 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑