Les comunitats vegetals (CSP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
CVE-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències experimentals 

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu:  Cicle Superior d’EP  

Estacionalitat: Tot l’any  

Objectius: Interpretar la relació entre la vegetació i el seu medi mitjançant l’estudi de dues comunitats vegetals (alzinar i brolla amb pins) 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1: Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Treball de camp 

Descripció: Activitat basada en l’estudi comparat de diferents comunitats vegetals fent especial atenció al microclima de cada una d’elles, l’estructura de la vegetació i l’observació acurada dels diferents trets adaptatius que presenten les plantes al seu medi concret. 
Localització de la comunitat vegetal. 
Mesura de paràmetres ambientals (temperatura, velocitat del vent, llum..) 
Descripció de la fisiognomia de la comunitat vegetal. 
Observació/descripció de les plantes més importants i dels trets adaptatius mitjançant un senzill joc de recerca. 
Elaboració de gràfics i conclusions. 

Material: Quadern de treball 
Aparells de mesura: termòmetres, anemòmetre, luxòmetre… 
Fitxes de suport: claus de classificació de plantes, fitxes de descripció.. 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min) 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑