Les comunitats vegetals a la Vall de la Rierada. Variacions de la vegetació en un transecte a dos vessants (BAT)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
CVE-BAT
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Biologia. Ciències de la Terra i el Medi Ambient.

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants.

Nivell educatiu:  Batxillerat.

Estacionalitat: Tardor (octubre- novembre) i primavera (abril-maig-juny). 

Objectius:

 • Determinar si la presència de la riera de Vallvidrera influeix en el tipus de comunitat vegetal propera al curs de l’aigua.
 • Determinar si l’orientació dels vessants de la vall influeix en el tipus de comunitats vegetals a un costat i altre.
 • Identificar les espècies vegetals més representatives i catalogar les comunitats vegetals existents.
 • Relacionar les variables microclimàtiques dels dos vessants amb el tipus de comunitats vegetals presents.
 • Descriure i interpretar les diferents tipologies d’adaptació dels vegetals a les condicions del medi, especialment pel que fa a la pèrdua d’aigua per evapotranspiració.
 • Ubicar les comunitats vegetals identificades dins un procés de successió dinàmica; interpretar la “història passada” de la vegetació i fer-ne una prospecció de futur.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori

Descripció:

 • Es basa l’estudi en la realització d’un transecte a dos vessants a banda i banda de la riera (5 m d’amplada i entre 20 a 50 m de longitud per a cada vessant).
 • S’identifiquen tots els vegetals més representatius i s’anoten els trets morfològics adaptatius així com la seva presència i/o absència als dos vessants i la distància mitjana aproximada que els separa del curs de la riera.
 • Es determinen 5 punts de presa de dades ambientals i topogràfiques al llarg del transecte: 2 a cada vessant i un a tocar de la riera. Es prenen dades que a priori pensem que poden resultar significatives: altitud, orientació, pendent, temperatura de l’aire, temperatura del sòl, humitat relativa de l’aire, velocitat del vent, intensitat de la llum.
 • A partir de les dades obtingudes es realitzen els gràfics i les taules adients i s’elabora un informe que doni resposta als objectius plantejats inicialment. 

  Competències bàsiques  que més potencia:

  • Àmbit cientificotecnològic:
   • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenomens naturals
   • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals
   • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental
  • Àmbit cultura i valors
   • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva
   • Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques
  • Àmbit digital
   • Competència 2. Utilitzar les aplicacions de tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals
  • Àmbit matemàtic
   • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes

Material: Quadern de treball
Aparells de mesura: termòmetres, anemòmetre, luxímetre, psicròmetre de camp; cònsola multilog.
Fitxes de suport: claus de classificació de plantes, fitxes de descripció..

Durada:  Jornada completa

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑