El cicle de la matèria (Primària)

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
MAT-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural; llengua catalana CMA PRI

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu:  Cicle Mitjà i Superior d’EP 

Estacionalitat: Tot l’any (preferentment tardor) 

Objectius: Identificar el cicle de la matèria a la natura, tot fent especial esment al destí de la matèria orgànica residual i al seu procés de descomposició. Potenciar l’ús de la llengua catalana en els camps de l’expressió i de la comprensió escrita mitjançant l’elaboració de respostes i reflexions.  
Prendre consciència de la problemàtica que representa la gestió dels residus domèstics. 

Competències bàsiques que més potencia:

 • Àmbit de coneixement del medi
  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en que vivim
  • Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
 • Àmbit Llengua catalana i castellana
 • Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari

• Àmbit educació en valors:

 • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
 • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Itinerari – gimcana

Descripció: Activitat organitzada en tres parts:  
a) itinerari del cicle de la matèria a la natura en forma de gimcana, en la qual hi ha diversos punts d’observació d’elements que configuren el cicle (fulles caigudes, bolets, restes del menjar dels animals…). A cada un d’ells els infants han de resoldre prèviament uns jocs de llengua per tal de conèixer el motiu de la recerca.  
b) discussió col·lectiva dels resultats de la primera part i elaboració de conclusions i propostes d’actuació per tal de millorar la gestió dels residus
c) trituració de brossa vegetal amb la trituradora i col·laboració en la formació d’una pila de compostatge. 
 

Material: Quadern de treball  
Estris de treball de camp: xuclador, pinces, lupes de mà, trituradora vegetal . 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (20 min)

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑