La Torre de Collserola (primària)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
TOR-PRI
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural; Tecnologia

Lloc on es realitza: Torre de Collserola (prop del Tibidabo) 

Nivell educatiu: cicle mitjà i superior d’Educació Primària

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Enumerar les funcions de la Torre de telecomunicacions de Collserola; explicar-ne el procés de construcció i citar els elements que la integren. 
Descriure el relleu de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona 
Valorar el paper del Parc de Collserola dins la conurbació metropolitana. 

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
  • Competència 5: Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur
  • Competència 11: Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Visita 

Descripció: L’activitat consisteix en aprofitar el gran potencial didàctic que ens ofereix la torre de Collserola tant en aspectes tècnics com en aspectes socials i geogràfics
Primera part (des de l’aparcament): situació, estructura i funcions de la torre; càlcul d’alçades per procediments matemàtics senzills.
Segona part (dalt la torre): lectura i interpretació del paisatge de l’entorn metropolità de la ciutat de Barcelona; el relleu, els usos del sòl, les estructures urbanes i viàries.. 
Identificació d’elements significatius del paisatge mitjançant fotografies del mirador.

Material: Regle, adhesius, prismàtics, mapes diversos. Quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada, de 10 h a 13 h aproximadament.

Desplaçament: Cal arribar-se al peu de la Torre de Collserola amb autocar o altres mitjans. Després recorregut a peu d’uns 300 m.

Observacions: Territori observable en dies de visibilitat mitjana: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme (en dies clars, radi de visió de 70 km). En cas de vent mitjà a fort, els responsables de la Torre de Collserola poden anul·lar l’ascensió al mirador.

Cost addicional : Aquesta activitat comporta un cost de 3,10 € per alumne, que correspon a l’import que cobra l’entitat que gestiona l’entrada al mirador (consulteu el preu a partir de 2014) 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑