Quin temps fa? (CMP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
MET-CMP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Activitat prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Codi Activitat

 

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural. social i cultural. Llengua catalana.

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: Cicle Mitjà d’EP.

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Utilitzar i conèixer els aparells de meteorologia més senzills. Observar i interpretar alguns fenòmens atmosfèrics. Realitzar prediccions del temps.

Competències bàsiques que més potencia:

 • Àmbit de coneixement del medi
  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
 • Àmbit Llengua catalana i castellana
  • Competència 5. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
  • Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
 • Àmbit Matemàtic
  • Competència 10: Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, interpretar es representacions matemàtiques que ofereixen
 •  Àmbit d’educació en valors
  • Competència 1:Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Taller / Treball de camp 

Descripció: Introducció en el funcionament dels aparells de meteorologia més bàsics (termòmetres, anemòmetre, penell, pluviòmetre) presentat com una gimcana. Predicció del temps per al dia següent a partir del mapa de símbols del temps previst (extret d’internet: (www.meteo.cat) Realització d’un espai informatiu del temps en circuit tancat de televisió.

Material: Aparells de meteorologia. Fitxes de suport. Joc del temps.

Durada: Mitja jornada de 10 h a 13 h 30 min aproximadament.

Observacions: L’activitat es desenvoluparà siguin quines sigui les condicions atmosfèriques.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑