19a JORNADA DE XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) celebra enguany el seu vintè aniversari. Al llarg d’aquests 20 anys, la Xarxa ha aplegat docents de tot Catalunya amb voluntat de repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els seus centres, per mitjà de la formació entre iguals i en xarxa, amb vistes a compartir i a enriquir-se mútuament per millorar els aprenentatges de tots els alumnes. Com a xarxa pionera d’aprenentatge docent entre iguals, ha esdevingut l’espai d’aprenentatge docent entre iguals per excel·lència del departament d’Educació, i ha contribuït a la professionalització docent individual i col·lectiva, amb la finalitat de capacitar els professionals perquè tots els i les alumnes puguin aprendre més i millor. Enguany la xarxa està formada per 650 centres, tant d’educació primària com secundària, de formació d’adults i d’educació especial, de diferents territoris, i implica més de 10.000 docents.

El Departament d’Educació organitza anualment una jornada de cloenda del programa, amb la finalitat de compartir i intercanviar les experiències que han realitzat els centres al llarg del curs, proporcionar evidències de les millores dels aprenentatges dels alumnes i ajudar a configurar un marc conceptual comú entre tots els docents que formen la xarxa, si bé la jornada està oberta a tots els docents que ho desitgin. D’una manera excepcional, se celebra de forma virtual el proper 2 de juliol de 2021.

La jornada comença amb el reconeixement a les persones que des de fa anys s’han implicat en la xarxa i han permès crear aquesta gran comunitat d’aprenentatge que ha contribuït a fer dels centres organitzacions que aprenen i també ha ha fomentat la professionalització docent. La ponència central de la jornada la farà Miguel Ángel Santos Guerra, catedràtic emèrit de la universitat de Málaga. També hi haurà un espai simultani de presentació d’experiències dels centres que formen part de les diverses xarxes territorials que integren la Xarxa Cb. Finalment, recuperem la veu dels alumnes que fa set anys van explicar les seves percepcions sobre el propi aprenentatge i l’avaluació i reflexionem sobre com els docents podem ajudar a que els alumnes configurin la seva identitat com a aprenents.

D’altra banda, aquesta trobada pretén posar en valor els fruits de la formació entre iguals i en xarxa, ja que aquest curs s’han continuat les pràctiques d’observació entre iguals de parelles recíproques dels equips impulsors dels centres, que suposa un pas endavant en la col·laboració docent en el si de la xarxa i que alhora serveix per modelitzar el feedback i contribueix a l’enriquiment professional. La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre de la Xarxa Cb ha propiciat la creació d’espais pedagògics i ha esdevingut una eina per compartir reptes, neguits i experiències. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres, enriquir-se mútuament i fer sostenible la transformació i aquesta jornada n’és la culminació.

CB 6è VOC 2

  • Informació institucional del Departament d’Educació: enllaç

Calendari per als centres educatius, els aplicadors/es i els correctors/es. Us penjarem els àudios de les proves.

  • Dimarts 4 de maig: proves de competència lingüística en llengua castellana i de competència matemàtica
  • Dimecres 5 de maig: proves de competència lingüística en llengua catalana i en llengua estrangera

  • Dijous 6 de maig: prova de competència del coneixement del medi natural

  • Dijous 13 de maig: Reunió amb els correctors/es, a les 12.45h., de forma telemàtica us passarem l’enllaç

  • Del 31 de maig a l’11 de juny: correcció de les proves en línia a l’aplicació informàtica

  • A partir del 5 de juliol: descàrrega dels informes de centre i els informes dels alumnes que s’han de lliurar a les famílies

  • Del 5 al 9 de juliol: accés de la direcció dels centres a l’aplicació per visualitzar en línia les correccions i, s’escau, tramesa de possibles reclamacions al president de la comissió

  • A partir d’octubre: descàrrega d’informes de centre per ítems, amb els percentatges d’encerts obtinguts pel conjunt d’alumnes del centre

La direcció del centre podrà, a primera hora del matí, descarregar de l’aplicatiu de les proves els fitxers d’àudio corresponents a les proves lingüístiques d’aquell dia (dimarts 4 el de castellà, dimecres 5 el de català i els d’anglès i de francès). 

Novetats del curs 2020-21:

Aplicadors/es:

  • Canvi en el format de les etiquetes: a més del codi sec, també hi apareixerà el nom i cognoms de l’alumne.

  • Només un full DIN A3 que conté la part oberta i tancada de les respostes. Aquest any no s’ha tallar el full de respostes

  • Només un sobre per grup i competència on els aplicadors introduiran els fulls de resposta DIN A3 de correcció externa convenientment desplegats.

  • No caldrà ordenar els fulls de resposta ni per codi ni per nom.

  • No rebran cap document acreditatiu com aplicadors, donat que la direcció del centre assignat ja estarà oportunament informada

Correctors/es:

  • Corregiran mitjançant una plataforma web amb eines d’ajuda. A la reunió informativa del dia 13 de maig a les 12.45h es faran pràctiques amb la plataforma.

  • Per tant no han de recollir ni retornar els fulls de resposta a la seu de la comissió.

Reconeixement del professorat que participi en la realització d’aquestes proves:

  • Certificació de 10 hores per al professorat aplicador: per assistir a la reunió informativa prèvia a les proves i pels dies de les proves.

  • Certificació de 20 hores per al professorat corrector: per assistir a la reunió de correctors i per realitzar la correcció de les proves assignades.

Grups confinats els dies 4, 5 i 6 de maig

Els alumnes de grups confinats els dies de la prova d’avaluació de 6è de Primària, 4, 5 i 6 de maig, s’hauran de marcar a l’aplicació informàtica com absents.

Aquests grups tindran la possibilitat de realitzar la prova en unes altres dates i amb correcció interna.

Si algun alumne ha realitzat un dia de proves i els altres no, rebrà la correcció interna per part del centre i l’avaluació externa.

Protocol de lliurament de les proves el dia 6 de maig (mesures de protecció Covid-19)

Recordeu que les proves es recolliran a l’escola Carles Buïgas a partir de les 12h del migdia amb les següents mesures establertes:

   • Només ha de venir 1 aplicador/a de cada centre. El volum dels sobres amb els fulls de resposta i la resta de documentació no és gaire gran i una sola persona pot assumir el seu trasllat.

   • Porteu els materials que heu de lliurar ben classificats i ordenats (sobres amb els fulls de resposta agrupats per competències, l’acta de l’aplicació, tots els llistats i les etiquetes sobreres), per reduir el temps de lliurament de cada centre.

   • Recordar-vos que els quaderns es queden en el centre i que només heu de posar els fulls de resposta, DESPLEGATS, a dins dels sobres.

Accés a l’aplicació informàtica centres: Portal de centres

Una vegada dins del portal corresponent heu d’accedir a la pàgina sobre la “Prova d’avaluació de sisè de primària” on trobareu informació de la prova, el calendari i un enllaç a l’aplicació informàtica.

Recordar-vos també que els que heu participat a la formació de les Competències bàsiques podeu rebre un certificat inscrivint-vos a

4079268755  Aplicadors de l’avaluació de CB de 6è d’Ed. Primària

INCIDÈNCIES AMB L’APLICACIÓ INFORMÀTICA:

Per a consultes sobre l’accés a l’aplicació informàtica, problemes tècnics o de les llistes d’alumnat us podeu adreçar al Servei d’Atenció a l’Usuari, a l’adreça de correu sau.tic@gencat.cat o bé al telèfon 900 82 82 82 (4).

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è de PRIMÀRIA

Els propers dies 4, 5 i 6 de maig es duran a terme les COMPETÈNCIES BÀSIQUES de de Primària. Us adjuntem la presentació que vam realitzar en l’anterior sessió per a directors, aplicadors i correctors.

Recordeu que el proper 13 de maig realitzarem una segona trobada pels correctors per tal de compartir criteris de correcció.

Per qualsevol aspecte restem a la vostra disposició.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 6è

Enguany l’avaluació de les competències bàsiques de l’alumnat de 6è curs de primària es duran a terme els dies:

4 (dimarts), 5 (dimecres) i 6 (dijous) de maig de 2021

Proves de 4t d’ESO 2020/21

Els dies 17 i 18 de febrer de 2021 es realitzaran les proves d’avaluació per competències de 4t d’ESO, compartirem aquí tota la informació que el professorat que feu d’aplicadors, de correctors i les direccions dels centres podeu necessitar.

Informació per a professors i centres:

Formacions:

 • Formació pels aplicadors/aplicadoresInscripció
 • Formació pels correctors/correctores PENDENT

Documents bàsica:

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Informació per a estudiants i famílies.

Què és?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquest és el novè curs que s’aplica, ja que es va fer per primera vegada el curs 2011-2012.

La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials…).

Com?

La prova s’aplicarà el dimecres, dia 17 de febrer, i el dijous, dia 18 de febrer de 2021.

L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 17 de febrer

 • 9 – 10 h              Matemàtiques
 • 10 – 11h             Llengua castellana
 • 11 – 11.30 h       Descans
 • 11.30- 12.45 h   Llengua estrangera

Dijous, 18 de febrer

 • 9 – 10 h        Llengua catalana
 • 10 – 11.15 h  Cientificotecnològica
 • 11.15 – 11.45 h  Descans
 • 11.45 – 12.45 h  Aranès (a l’Aran)