Formació

MODALITATS DE FORMACIÓ

Les activitats de formació es poden classificar en les modalitats següents:

Les activitats de formació es poden organitzar en tres formats:

FORMACIÓ EN CENTRE

Les modalitats de formació en centre són:

1.- Assessorament en centre

Modalitat formativa amb intervenció d’un professional, generalment extern, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Durada: mínim 20 hores, amb dues terceres parts (mínim 1/2) amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre.

2.- Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • Format presencial.
 • Durada: màxim 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona formadora i la resta, de treball autònom al centre per tallers de més de 5 hores.
 • En general, el taller és impartit per una professional experta que certificarà com a formador/a i pot ser del propi de centre.

3.- Formació interna de centre (FIC)

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

 • És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals, almenys una és de l’equip directiu.
 • Durada:
  • Itineraris guiats: 45 hores amb 30 hores presencials de les persones participants i 15 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre.
  • Itineraris propis: 30 hores amb 20 hores presencials de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata a l’aula o al centre.

4.- Visita Formativa a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades. Ha d’implicar l’equip docent i ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.

 • Format presencial.
 • Durada total de l’activitat: mínim 15 hores, distribuïdes en un mínim de 2 sessions separades en el temps.
 • Durada de l’activitat presencial: recomanat 2/3 del total.
 • Durada dels altres requisits: recomanat 1/3 del total.

FORMACIÓ PER A CENTRES

Les modalitats de formació per a centre són:

1.- Seminari de Coordinació

És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil- primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Les temàtiques poden ser generals, d’especialitat, d’àrea, per càrrec.

 • Format presencial o semipresencial
 • Durada: mínim 15 hores de les quals 2/3 parts presencials.
 • Durada dels altres requisits: 1/3

2.- Curs / Seminari d’equips de centre

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre. L’estructura formativa incorpora la planificació, l’experimentació i l’avaluació  del  pla  d’actuació  en  el centre de la temàtica treballada.

 • Format presencial o semipresencial
 • Durada: mínim 30 hores
 • Durada dels altres requisits: 1/3, màxim 2/3

3.- Taller d’equip de Centre

És una modalitat de formació entre centres dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre.

 • Format presencial o semipresencial
 • Durada: màxim 15 hores
 • Durada dels altres requisits: 1/3

FORMACIÓ INDIVIDUAL

BLOC 1. MODALITATS DE FORMACIÓ INDIVIDUAL

1.- Taller

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat.

 • Format presencial
 • Durada: màxim 15 hores
 • Durada dels altres requisits: : 1/3 per a tallers de més de 5 hores

2.- Curs

Modalitat de formació estandarditzada, impartida per una persona experta.

 • Formació presencial, semipresencial o no presencial
 • Durada: mínim 15 hores
 • Durada dels altres requisits: 1/3

3.- Seminari

Modalitat que promou la reflexió de docents de diferents centres o altres agents educatius del territori entorn d’un tema, a partir de la seva pràctica professional.

 • Format presencial, semipresencial o no presencial
 • Durada: mínim 20 hores
 • Durada dels altres requisits: 1/3

BLOC 2. MODALITAT DE REFLEXIÓ COL·LECTIVA ENTRE IGUALS PER AL PROFESSORAT DE DIFERENTS CENTRES

Grup de treball

És una modalitat formativa que té com a finalitat la millora de la pràctica educativa. La seva tasca pretén afavorir la incorporació de canvis metodològics i pràctiques innovadores. Poden estar constituïts només per professorat o bé incloure també la participació d’altres professionals vinculats a l’àmbit educatiu, comunitari o universitari. En el cas que tingui una durada superior a un any caldrà diferenciar els objectius finals del grup de treball i els objectius de cadascun dels anys.

 • Format presencial, semipresencial
 • Durada: mínim 20 hores, màxim 60 hores
 • Durada dels altres requisits: 1/2

BLOC 3. MODALITATS DE DINAMITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ

Conferència, taula rodona, trobada pedagògica, intercanvi d’experiències, jornades i cicle de conferències

Són modalitats de formació intensiva i de curta durada a l’entorn d’un tema monogràfic.

 • Conferència i taula rodona: màxim 3 hores. No certificables
 • Trobada pedagògica i intercanvi d’experiències: mínim 4 hores (certificable a partir de 5 hores)
 • Jornades: mínim 5 hores
 • Cicle de conferències: mínim 15 hores

BLOC 4. MODALITATS D’ESTADES FORMATIVES

1.- Estada formativa a l’empresa

Les estades formatives del professorat a les empreses o institucions representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb empreses del sector productiu relacionat amb els ensenyaments que imparteix. S’adrecen al professorat de formació professional. Se’n diferencien dos tipus, A i B:

 • Tipus A:
  • Es fan fora de l’horari lectiu de manera que el professorat fa compatible l’estada i la seva activitat docent.
  • Es poden sol·licitar durant tot el curs acadèmic a la Sub-direcció General de Programes, Formació i Innovació.
 • Tipus B:
  • Es fan en períodes i horaris coincidents total o parcialment amb l’horari

S’han de sol·licitar mitjançant convocatòria publicada al DOGC.

 • Format presencial
 • Durada:
  • Tipus A: en general entre 20 i 100
  • Tipus B: entre 26 i 80 hores

2.- Estada formativa a l’estranger

Les estades formatives a l’estranger, en centres o institucions de reconegut prestigi en el món educatiu, representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb les novetats relacionades amb els ensenyaments que imparteix, així com amb diferents metodologies.

 • Format presencial
 • Durada:
  • En general entre 35 i 100 hores