Oferta formativa

 

Accés a les activitats

El Departament d’Ensenyament presenta la seva oferta formativa a la secció de formació de la XTEC. A cadascun dels diferents apartats d’aquesta pàgina i a través del cercador d’activitats es pot accedir a la informació relacionada i la inscripció, sempre que estigui oberta, de les activitats.

Calendari de publicació

L’oferta general d’activitats que es realitzen durant el curs escolar es publica a data de 15 de juliol. Aquesta oferta es pot complementar amb altres activitats que s’aniran publicant durant el curs. La formació que es realitza a l’estiu es publica al maig.


Inscripció

Calendari d’inscricpió

La inscripció a les activitats de l’oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s’obre un altre període d’inscripció per a la formació d’estiu.

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre 9 d’octubre a partir del 17 d’octubre
Segon torn del 9 al 18 de gener 30 de gener a partir del 6 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 2 de juliol
Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s’ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s’ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.

Si hi ha sol·licituds d’inscripció que arribin fora de termini, es deixaran en reserva.

En la sol·licitud de places a activitats de formació individual (cursos, tallers, seminaris i grups de treball), sense comptar la formació obligatòria, realitzades durant el curs escolar (primer torn, segon torn i torn d’estiu) cal tenir en compte:

  • En el primer i segon torn d’inscripció una persona pot realitzar fins a 5 sol·licituds i en el torn d’estiu fins a 3. En el cas de sol·licitud d’activitats telemàtiques tan sols es pot realitzar 1 sol·licitud per torn.
  • A cadascun del torns d’inscripció, el màxim d’hores que poden sumar les activitats sol·licitades és de 100.
  • En el total del curs escolar a una persona se li poden assignar fins a un màxim de 100 hores.

En la sol·licitud de places a activitats de formació en centre i per a centres i a activitats de dinamització, sensibilització i difusió (jornades, conferències, taules rodones i presentacions d’experiències) no s’estableixen límits d’hores en les sol·licituds i en les assignacions.

Adjudicacions

En el procés d’adjudicació de places es tindran en compte els següents criteris, sense perjudici dels criteris específics associats a les activitats formatives.

  • En la formació individual cal tenir un índex d’assistència ponderada a les activitats formatives en els darrers tres anys superior al 50%
  • Es prioritza el professorat en actiu en un centre docent.
    • En les activitats del PFZ es prioritza estar en actiu en un centre de la mateixa zona.
    • En la formació telemàtica es prioritza estar en actiu en un centre en zones geogràfiques amb poca oferta de  formació presencial (centres de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Vall d’Aran).
  • En les activitats amb priorització de direcció es té en compte l’ordre indicat pel director/a.

 

Consulta d’adjudicacions

Un cop finalitzat el procés d’adjudicacions cal consultar si s’ha estat admès o no a la pàgina les meves activitats.

 


Baixes i/o no seguiment

Baixa comunicada

Si per causes de força major no es pot iniciar l’activitat, s’ha de comunicar a les persones gestores de l’activitat abans que aquesta comenci, amb la finalitat de poder adjudicar la vacant a una altra persona. Per fer-ho s’ha d’entrar a la pàgina web les meves activitats i clicar damunt de la icona del correu de l’activitat corresponent.

Si l’activitat formativa ja s’ha iniciat i per causes imprevistes no es pot continuar el seu desenvolupament, també s’ha de comunicar la baixa a les persones gestores o a la persona formadora de l’activitat.

No presentat/da / Abandonament

La no presentació a les activitats o l’abandonament de la formació sense comunicar-ho pot comportar la no adjudicació a activitats formatives en sol·licituds posteriors.

 


Certificació

Informació general

El Departament d’Ensenyament disposa d’una base de dades on consta la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d’Ensenyament com les que es fan amb el seu reconeixement. Aquesta base de dades permet que la certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper.

Per obtenir el certificat d’una activitat formativa es requereix l’assistència mínima a un 80% de les hores presencials i l’avaluació positiva de totes les tasques encomanades en relació amb l’aprofitament. En el cas de les activitats telemàtiques s’han d’haver superat tots els mòduls i el projecte final.

Només les activitats de 5 o més hores són susceptibles de certificació.

Es pot accedir als certificats de formació mitjançant la pàgina els meus certificats.

Disponibilitat

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d’haver finalitzat l’activitat.

Si quatre setmanes després d’haver finalitzat l’activitat hom no visualitza el certificat d’assistència, cal posar-se en contacte amb les persones responsables de l’activitat, indicant el codi de l’activitat, el nom i els cognoms, el DNI i el lloc de realització. Per fer-ho s’ha d’entrar a la pàgina web les meves activitats i clicar damunt de la icona del correu de l’activitat corresponent.

Com accedir-hi?

Per accedir a la consulta de certificats cal disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Per a més informació sobre l’usuari XTEC es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària.

Només en el cas que una persona no pugui disposar d’identificador XTEC perquè no compleix els requisits per tenir-lo, sol·licitarà el certificat per correu electrònic a la institució organitzadora de l’activitat.