Servei Comunitari

Suport al servei comunitari a distància i ciència ciutadana

Per tal de donar orientacions i exemples als centres que estan implementant el servei comunitari en l’actual situació de pandèmia us oferim els següents recursos:

ApS durant el confinament (Article a Diari d’educació sobre aprenentatge servei amb exemples de diferents instituts del Principat)

Com fer ApS en línia (Orientacions i eines per fer ApS en línia)

Ciència ciutadana i aprenentatge servei (PDF amb exemples de ciència ciutadana com a aprenentatge servei)

Altres projectes que podeu considerar per dur a terme el Servei Comunitari

Apadrinem el territori

Bosc

Amphibia

Projecte Rius

Fundació vincles

Servei Comunitari

 

El Servei Comunitari és una acció educativa per desenvolupar la competència social i ciutadana i té com a finalitat, garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els destinataris són els alumnes de 3r i 4t d’ESO dels centres públics i concertats de Catalunya.

L’Aprenentatge Servei és la metodologia més adient per desenvolupar el Servei comunitari. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Permet a l’alumnat analitzar l’entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís.

Objectius del Servei comunitari:

 • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
 • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
 • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
 • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
 • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
 • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Àmbits per desenvolupar projectes de servei comunitari:

 • Acompanyament i suport a l’escolarització
 • Suport a necessitats bàsiques
 • Intercanvi generacional
 • Medi ambient
 • Participació ciutadana
 • Patrimoni cultural
 • Projectes de solidaritat i cooperació
 • Preservació i manteniment del medi urbà
 • Lleure

Funcions dels centres (Documents per a l’organització i la gestió dels centres – 1.2.9 – 21 de juny de 2019):

 • Vincular el Servei Comunitari al projecte educatiu del centre i al currículum
 • Vincular el Servei Comunitari a les necessitats de l’entorn
 • Incloure el projecte a la programació anual de centre, avaluat pel consell escolar i aprovat pel director o directora
 • Fer la planificació pedagògica i curricular del projecte: activitats d’aprenentatge, activitats de servei i criteris d’avaluació
 • Concretar aspectes funcionals:
  • Autorització de les famílies
  • Elaboració d’un document de compromís amb les entitats
 • Planificar el reconeixement del projecte: actes institucionals, lliurement de diplomes, etc.

Qualificació:

 • El Servei comunitari té consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat.
 • La informació sobre la realització del Servei Comunitari, quan s’escaigui, s’ha d’incloure en les actes en els termes: “NF” (no fet), FT (fet) i FA (fet amb aprofitament).
 • No es considera matèria amb avaluació negativa a efectes de pas de curs i d’obtenció del títol de graduat en ESO, perquè s’avalua amb relació als àmbits associats a les matèries i als àmbits transversals que hi intervenen.

Funcions del CRP:

 • Assessorar i acompanyar els centres en la formulació i el desenvolupament del projecte
 • Fer el seguiment de la coordinació entre els centres i les entitats
 • Facilitar la tramitació de convenis
Jornades servei comunitari 30 i 31 de gener de 2019


 Webs d’interès
               Propostes
Proposta educativa que combina l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu online i en la qual participen més de 16.000 alumnes de diferents països.
Exemple:
Un espai web que van crear 5 alumnes d’un institut de Mataró que van participar en aquest projecte