Apadrinem el nostre territori – Xtec

Presentació

El programa: Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l’apadrinament d’un element del patrimoni monumental, del patrimoni cultural immaterial o del patrimoni natural, per part d’un centre educatiu.

L’apadrinament implica que el centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.

El coneixement del patrimoni local des d’un punt de vista històric, artístic, cultural, natural i científic és important per fomentar la implicació dels alumnes en el territori i la societat i, en darrer terme, per promoure l’exercici d’una ciutadania crítica i responsable.

El projecte des d’un punt de vista pedagògic, facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement artístic, social, cultural, científic i històric, en promoure la utilització, per part del professorat, d’una metodologia activa, en la qual l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Què es pot apadrinar?

Els elements patrimonials que poden apadrinar els centres són molt diversos:

Vestigis materials de diferents èpoques històriques (jaciments arqueològics, edificis, camins històrics, fàbriques, monuments…). Llocs de memòria (emplaçaments simbòlics per la seva significació, tot i que no quedin vestigis materials). Elements immaterials de la cultura popular (balls, cançons, rondalles, festes i altres tradicions…). Espais naturals (rius, fonts, boscos, paratges,..).

Finalitat

La finalitat del programa: Apadrinem el nostre patrimoni és fomentar la motivació de l’alumnat, com a protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, a partir del treball interdisciplinari sobre els elements patrimonials de l’entorn.

 

Àmbits, àrees i matèries de referència

 • Àmbit de coneixement del medi: Medi natural i Medi social i cultural (Primària)
 • Àmbit social: Ciències socials, geografia i història (ESO)
 • Àmbit Lingüístic: Llengua catalana i llengua castellana (Primària)
 • Àmbit Lingüístic: Llengua i Literatura (catalana i castellana) (ESO)
 • Àmbit digital. (Primària i ESO)
 • Àmbit d’educació en valors (Primària )
 • Àmbit de cultura i valors (ESO)

 

Objectius operatius

Els objectius operatius del programa són:

 1. Situar el patrimoni cultural i natural en el context social i territorial d’on provenen.
 2. Concretar els aspectes formals, estètics, de context i discursius, o bé les característiques i els valors  naturals que destaquen en l’element patrimonial.
 3. Valorar el patrimoni com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats, contemporànies i històriques, respectant aquestes realitats patrimonials tant pròpies com alienes.
 4. Participar de forma cooperativa en la recuperació de la memòria històrica, la conservació i difusió del patrimoni natural i cultural i la vida social de l’entorn.
 5. Identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural.
 6. Utilitzar estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

Estratègies

Les estratègies principals del programa són:
 1. Utilització del patrimoni cultural i natural com a recurs didàctic.
 2. Ús del treball per projectes com a metodologia interdisciplinària i motivadora en la qual  l’alumne és el protagonista del propi procés d’aprenentatge
 3. Ús d’una  metodologia de treball cooperatiu, contextualitzat i de currículum globalitzat per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 4. Realització de debats interns entre l’alumnat en relació amb l’element patrimonial
 5. Projecció i difusió de l’element apadrinat a l’escola i la comunitat.

Activitats

Les activitats principals són:
 • Identificació: Tria de l’element patrimonial.
 • Cerca, selecció i tractament de la informació
 • Caracterització de l’element: època, estil,  autor,…
 • Catalogació i elaboració documental sobre l’element apadrinat.
 • Participació en la seva conservació
 • Participació en activitats extracurriculars intercicles i de divulgació

El projecte de centre

L’apadrinament implica que un centre educatiu inclogui en el seu Projecte Educatiu de Centre el coneixement i l’estudi d’un element patrimonial del seu entorn  local o comarcal com a centre d’interès per a un o tots els seus nivells educatius.
El desenvolupament del projecte d’apadrinament d’un element patrimonial comporta:
 1. La introducció d’unitats de programació a l’aula entorn a l’eix temàtic que defineix l’element apadrinat i que s’ajustin als objectius generals d’etapa per a cada nivell.
 2. La realització d’accions de recerca interdisciplinària, en el marc dels currículums de les diferents matèries, especialment de les ciències socials, així com accions de participació de la comunitat educativa i local a l’entorn de l’element, que poden consistir en tasques de preservació i difusió.
 3. L’oportunitat de realitzar activitats extracurriculars internivells i de divulgació extraescolar de la tasca duta a terme per l’alumnat sobre l’element apadrinat.
 4. El desenvolupament, per part dels centres, d’una sèrie d’activitats entorn de l’element patrimonial, en el marc de les programacions curriculars, així com en altres espais escolars i extraescolars.
 5. Al final de cada curs escolar, el treball realitzat per l’alumnat (o una selecció d’aquest) haurà de divulgar-se mitjançant exposicions,  per via telemàtica o per altres mitjans.

Inscripció

Els centres interessats en participar en el programa: Apadrinem el nostre patrimoni han d’adreçar-se al  Centre de Recursos Pedagògics de la seva zona, on podran ampliar la informació i si ho desitgen formalitzar-ne la inscripció.

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP), ofereixen acompanyament, formació i assessorament als centres en l’elaboració i el seguiment del seu projecte de centre.