Presentació

Els serveis educatius

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

  • Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que actuen en els centres d’una zona educativa específica. Formen el Servei Educatiu de Zona.
  • Els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i el centre de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) són serveis educatius específics. Aquests serveis dirigeixen la seva activitat a un entorn educatiu ampli, un servei o àrea territorial.
  • Els camps d’aprenentatge (CdA) són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal que l’alumnat assoleixi objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen en estades al camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.

Els serveis educatius organitzen els seus plans d’actuació en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d’intervenció i  d’acord amb les prioritats fixades pel Departament d’Ensenyament en la resolució relativa a l’organització i el funcionament dels serveis educatius per a cada  curs escolar.

Veure la Carta de Serveis per aquest curs escolar del servei educatiu d’Osona.