Possibles actuacions per a l’avaluació formativa

/L4 Orientacions per a l’educació digital
Seguiment i suport a l’alumnat

El decàleg de l’avaluació
formativa XCB
Centres educatius en línia
1. Compartir amb l’alumnat els objectius educatius i comprovar que se’ls han fet seus. Compartir al principi del mòdul/curs els objectius a assolir i/o si s’escau un debat amb un fòrum per consensuar.
2. Compartir amb l’alumnat els criteris d’avaluació i comprovar que se’ls han fet seus. Co-dissenyem amb ells la proposta mitjançant un entorn que ens pot permetre un treball col·laboratiu (Padlet, Drive…)
Fer ús de rúbriques en el procés d’avaluació de les activitats i compartir-les amb els alumnes permet fer-los partícips del propi procés d’avaluació.
3. Anticipar un guió o estructura de les sessions i revisar-lo constantment amb l’alumnat per ajudar-lo a situar-s’hi. Aprofitar les estructures i possibilitats dels EVA. Exemple: els mòduls es poden destacar i/o ocultar, podent donar visibilitat sols d’aquelles parts que estem treballant o que ens són interessants en aquell moment.
4. Dedicar temps perquè l’alumnat anticipi i planifiqui les accions necessàries per resoldre tasques (individualment o en grup). Llancem preguntes per a la reflexió en els fòrums.
Compartir planificacions en els calendaris compartits o en eines de planificació.
5. Incentivar la intervenció de tot l’alumnat formulant bones preguntes perquè verbalitzin els aprenentatges, alhora que es comprova el seu progrés. Els fòrums o una videoconferència poden ser un bon recurs per tal de compartir, participar, aprendre entre iguals, resoldre dubtes i acompanyar.
Activar l’opció de compleció de les activitats permet tenir una visualització del progrés de tot l’alumnat.
6. Incentivar la discussió i posada en comú entre l’alumnat a l’inici, durant i després d’una tasca per ajudar a l’autoregulació. Facilitem informació/o no, en funció dels diferents ritmes d’aprenentatge. És una decisió que cal prendre en funció del que interessi més.
Les tasques ens permeten diversificar les activitats en funció dels objectius que ens marquem, generant grups d’alumnes als quals assignarem les tasques que creiem més convenients.
7. Promoure l’auto i co-avaluació de determinades tasques de forma regular, com una manera de conscienciar l’alumnat del seu punt de partida i del seu progrés cap a l’assoliment dels objectius. Publicar les propostes i productes de l’alumnat ens pot permetre la coavaluació i el feedback entre l’alumnat. Serà molt interessant incorporar aquest tipus de dinàmiques al llarg del procés d’aprenentatge. Les rúbriques compartides amb els alumnes a l’inici del procés han de permetre l’autoavaluació.
8. En finalitzar un tema, i abans de qualsevol activitat d’avaluació, dedicar un temps a recapitular, tot comprovant el grau d’assoliment dels aprenentatges. En els EVA es poden publicar i fer servir rúbriques per diagnosi i avaluació, podeu incorporar rúbriques com les de la XCB.
9. Dissenyar activitats diverses per avaluar aprenentatges funcionals i contextualitzats. En aquestes activitats s’han d’aplicar coneixements apresos en situacions que no reprodueixin literalment les treballades a l’aula. L’EVA no té límits, podem compartir amb l’alumnat diverses situacions i propostes, en el mateix format o diferent. Les possibilitats són infinites. Podem duplicar i modificar els propis recursos generats per docents. Podem crear nous grups de treball en base als diferents ritmes d’aprenentatge, per tal de consolidar, o anar més enllà.
10. Fer un retorn de resultats individualitzat i amb prou comentaris orals i/o escrits per a la millora. Aquest retorn es pot fer mitjançant un informe final que es pot lliurar mitjançant missatge directe en finalitzar tot el procés, i si s’escau es pot reforçar amb una videoconferència individual.