Currículum

El Departament d’Ensenyament ens ofereix uns materials que tenen com a objectiu facilitar el coneixement dels principals elements del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Els destinataris són els mestres, els equips docents i tots els professionals que intervenen a les escoles. Estan organitzats per promoure en els claustres el debat pedagògic en relació amb el treball per competències perquè reverteixi en la millora dels projectes propis de cada centre i de les pràctiques metodològiques a l’aula.

Trobareu més informació del decret, la metodologia, avaluació i programació en el materials preparats dins l’espai de formació de l’Ateneu.

Enllaços de referència:

Educació primària. Normativa

Decret d’educació primària

Ordre d’avaluació de primària

Avaluació a la xtec

Novetats en els materials de programació de la xtec

Identificació i desplegament de les Competències Bàsiques al Currículum

Col·lecció de les publicacions del Departament d’Ensenyament de Competències Bàsiques de Primària

Col·lecció de les publicacions del Departament d’Ensenyament de Competències Bàsiques de Secundària.

El currículum a l’escola i a l’aula

Programar per competències a l’educació primària

Presentació: El currículum a l’escola i l’aula en el marc d’un sistema inclusiu