Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

button_crp button_eap button_elic

CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP de la Noguera.

EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP de la Noguera.

ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC de la Noguera.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb:

  • CREDA de Lleida. Els CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius) són serveis educatius específics de reforç a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.
  • Camp d’Aprenentatge de la Noguera. Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

ampa

Podeu consultar els professionals assignats al vostre centre.