Servei comunitari

L’impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Objectius generals del Servei comunitari:

  •  Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  •  Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  •  Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Finalitat

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

On encaixa?

El Servei Comunitari s’ha de dur a terme a 3r i/o 4t de la ESO i ha de formar part de la programació d’una o vàries matèries. Els projectes de Servei Comunitari volen desenvolupar la competència bàsica social i ciutadana i per tant poden estar ubicats en qualsevol matèria que desenvolupi aquesta competència.

Dedicació

El temps dedicat pot ser flexible, atenent al tipus d’activitat d’aprenentatge i servei que es porti a terme. Per l’experiència en Aprenentatge Servei que es té tant a Catalunya com a altres països, s’aconsella una dedicació aproximada de 20 hores al desenvolupament del Servei Comunitari, que inclogui un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

El Servei Comunitari és una activitat curricular i en cap cas extraescolar amb tot el tractament acadèmic que se’n deriva.

Marc horari

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

Aquest servei actiu haurà d’estar inclòs a la programació general anual del centre, aprovada pel director del centre prèvia consulta preceptiva del consell escolar.

Resolució de 20 de juny de 2014

Documents per a l’organització i la gestió de centres. Organització del temps escola. Apartat 6. Activitats fora del recinte escolar. Apartat 6.1. Programació

“La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’ha d’incloure en la programació general anual del centre o s’ha de preveure amb prou antelació i ser valorada pel consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats específiques les ha d’autoritzar el director del centre”

Obligatorietat

L’activitat de servei comunitari forma part del currículum, per tant té caràcter obligatori. Com que la prestació d’aquest servei suposa la realització d’activitats fora del recinte escolar, es pot donar el cas que hi hagi alumnat que per diferents motius justificats no hi pugui participar. En aquests casos el centre haurà de preveure la seva atenció específica i el contingut curricular alternatiu.

Resolució de 20 de juny de 2014

Més informació sobre el Servei comunitari a la XTEC.
Web del Servei Comunitari de les terres de Lleida.