Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

button_crp button_eap button_elic

CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP de la Noguera.

EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’EAP de la Noguera.

ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC de la Noguera.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb:

  • CREDA de Lleida. Els CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius) són serveis educatius específics de reforç a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.
  • Camp d’Aprenentatge de la Noguera. Els camps i els entorns d’aprenentatge (CdA/EdA) són serveis educatius que treballen conjuntament amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne.

Podeu consultar els professionals assignats al vostre centre.

El personal del Servei Educatiu de la Noguera amb Posa’t la Gorra al Parc de la Transsegre. Curs 2017-2018