TAC a les aules

    
Dins de les actuacions de suport a la innovació educativa, el nostre servei educatiu presta especial atenció a facilitar als centres la incorporació i la integració de les noves tecnologies en el currículum ordinari.  El nostre suport es centra en tres objectius principals:
  •  Acompanyament i orientació en el desenvolupament d’estratègies per a la incorporació eficient de les TIC a l’aula
  • Oferir formació al professorat per garantir la millora dels resultats educatius de l’alumnat, i en particular, l’assoliment de la competència digital, tant de l’alumnat com del professorat. 
  • Oferir recursos materials en préstec per a l’alumnat (maletes pedagògiques, tallers de dinamització…)
 
Actualment, donem suport a les accions següents:
Suport TAC al centres
Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement

Conjunt d’accions del Departament,el CEB i els CRP per afavorir la integració pedagògica de les TIC a les aules.