Pla de formació de zona (PFZ)

 

El plans de formació de zona (PFZ) són l’eina de planificació i gestió de què s’ha dotat el Departament d’Ensenyament per organitzar el conjunt de l’oferta formativa de cada territori. La fo de inclosa dins del PFZSarrià-Sant Gervasi es gestiona des del Servei Educatiu (CRP)de Sarrià-Sant Gervasi.

El Pla de Formació de Zona (PFZ) de Sarrià-Sant Gervasi és la planificació a nivell de districte de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat dels centres del Districte de Nou Barris. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de Sarrià-Sant Gervasi


PFZ DE SARRIÀ-SANT GERVASI 2021-2022

NOVETATS curs 2021-2022

En aquests moments segueix vigent la instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública (Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2) que estableix que la formació s’ha de portar a terme de forma virtual. Per aquest motiu, les propostes formatives s’han de seguir planificant en format virtual i les activitats de formació no es poden portar a terme presencialment. En previsió d’un canvi de la situació sanitària i la publicació de noves instruccions que ho permetin, les activitats planificades es podran ajustar a modalitats i formats presencials.

Les línies estratègiques de la formació tenen per finalitat impulsar el desenvolupament professional en els àmbits següents:

 1. Competències professionals docents: definir el nou marc de referència de les competències professionals docents per a la transformació del sistema educatiu.
 2. Inducció a la docència: avançar cap a un nou model d’inducció a la docència i centres de referència per a la formació inicial.
 3. Centres educatius en línia: impulsar la innovació organitzativa i metodològica en els processos d’educació híbrida a través de la formació, els recursos digitals i la promoció del treball en xarxa.
 4. Cultura digital: capacitar digitalment l’alumnat i el professorat en el marc del Pla Digital de Catalunya.
 5. Nous contextos i recursos per al desenvolupament professional: promoure plans de formació als centres, a la zona educativa i a les xarxes per al desenvolupament professional docent en col·laboració amb els agents educatius de l’entorn.
 6. Aprenentatge competencial: afavorir metodologies innovadores per al treball competencial amb propostes didàctiques, gestió de projectes transversals i models d’avaluació competencials, en un marc plurilingüe i d’orientació educativa personalitzada.
 7. Educació inclusiva: generar itineraris d’aprenentatge personalitzats, amb interrelació d’emocions, motivació i cognició, posant en valor la diferència com a oportunitat d’aprenentatge per al conjunt de la comunitat educativa.
 8. Perspectiva de gènere: afavorir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions, relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectiva-sexual, així com una orientació acadèmica i professional no sexista.
 9. Educació per a la sostenibilitat: contribuir a través de la formació docent a l’assoliment dels Objectius per a un Desenvolupament Sostenible (ODS), com a marc competencial de la ciutadania catalana del segle XXI.
 10. Evidències d’impacte: impulsar processos d’avaluació de la formació, generadors d’evidències per permetre la presa de decisions orientades a la millora i la rendició de comptes com a cultura de centre.

Calendari curs 2021-2022

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats (abril- maig) 10-05-2021 27-05-2021
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 27-05-2021 02-06-2021
Comissió PFZ  Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 03-06-21
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 15-07-21
Publicació de les activitats aprovades 30-07-21
Inscripció del professorat a les activitats 13-09-21 26-09-21

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 13 al 26 de setembre 8 d’octubre de 2021 a partir del 14 d’octubre de 2021
Segon torn del 7 al 18 de gener 31 de gener de 2022 7 de febrer de 2022
Formació d’estiu del 16 al 31 de maig 16 de juny de 2022 1 de juliol de 2022

 Per consultar l’adjudicació dels cursos:(usuari i contrasenya xtec)

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/les-meves-activitats/

Modalitats de formació per al període 2021-22

 • Formació en centre. Modalitat de formació lligada a projectes de canvi o millora del centre.  Inclou:  assessoramentstallers, visites formatives a centres o FIC (formació interna de centre).
 • Formació per a centres.  Inclou:  seminaris de coordinació i seminaris d’equips de centres.
 • Formació individual per al professorat de diversos centres.   Inclou: grups de treball, seminaris, tallers, cursos trobades pedagògiques, intercanvis d’experiències, conferències i taules rodones. 

1. Formació en centre

Cada centre planifica i concreta la formació en centre a curt i mitjà termini. Aquesta planificació s’ha integrar en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual i ha d’incloure els objectius, la descripció específica i els indicadors de l’avaluació de la transferència i de l’impacte de la formació a l’aula.  

El centre podrà aportar recursos propis per dur a terme la formació en centre.  


 •  Assessorament

L’assessorament és una activitat de formació en centre que s’adreça a la majoria del claustre, o a un o més departaments o a equips docents d’un centre que necessiten millorar resultats en competències bàsiques.

L’assessor/a ha de ser una persona externa al centre. En el cas excepcional que el centre vulgui com a assessor/a una persona del propi claustre, aquesta persona haurà de disposar del vistiplau de la inspecció d’educació.

 Requisits de l’assessorament:

 • L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 • Requereix el compromís per escrit del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • S’han d’establir indicadors d’avaluació interna. L’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 •  Ha de tenir una durada no inferior a 30 hores, amb un mínim de 20 hores amb la persona assessora i 10 hores de treball intern dels participants.
 •  Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Requisits del taller a centre

 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació.
 • S’han d’establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda.
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre
 • Té una durada màxima de 20 hores, amb dues terceres parts amb la persona   formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 
 • Formació interna de centre (FIC)

 Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar. Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP o d’alguna unitat dels Serveis  centrals..Hi ha dos tipus d’itineraris: guiats i propis.

 • Itineraris guiats (45 h) : El Departament d’Ensenyament ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.
 • Itineraris propis (30 h) : Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

 Requisits de la FIC:

 •  L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 •  S’han d’establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. 
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata
 •  Visites formatives a centres

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.

 • Ha d’implicar l’equip docent i ha de contribuir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.
 • El centre visitant pot proposar el centre a visitar (centre formador). El centre formador planifica el contingut de la visita en funció de les necessitats del centre visitant.

Durada total de l’activitat: mínim 15 hores, distribuïdes en un mínim de 2 sessions separades en el temps.
Durada de l’activitat presencial: recomanat 2/3 del total
Durada dels altres requisits: recomanat 1/3 del total  / Els altres requisits corresponen al treball col·lectiu del centre


2. Formació per a centres

Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre

Les sol·licituds d’inscripció de persones participants hauran de ser validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF.  Inclou les següents modalitats:

Seminari de coordinació: Formació d’equips de centre
 • És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Té una durada mínima de 15 hores i màxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom
 • És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Té una durada mínima de 15 hores i màxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom

3. Formació individual

Segons les seves característiques, la formació individual es pot agrupar en 3 blocs principals:

Formació individual Reflexió col·lectiva entre iguals  Dinamització, sensibilització i divulgació
Formació impartida per una persona formadora:

 • Taller        (15 hores)
 • Curs         (15hores)
 • Seminari  (20 hores)
Reflexió col·lectiva entre iguals per al professorat de diferents centres:

 • ·Grup de treball de 30 a 60 h, amb un mínim de la meitat del temps presencial i la resta, de treball autònom.
Jornada (10 h)

Trobada pedagògica  i  intercanvi d’experiències (5 h)

Conferència i Taula rodona (3 h) no certificables


Característiques del Pla de Formació de Zona de Sarrià- Sant Gervasi 2019-2020

La Comissió del PFZ és l’encarregada d’elaborar la proposta de les activitats i de fer-ne el seguiment i l’avaluació.  Està presidida per la Inspecció d’educació i  integrada per representants de:

 • Servei educatiu de zona (CRP i EAP)
 • Centres i professorat: centres públics, concertats, educació especial i escola bressol pública
 • ICE de la UAB


La formació permanent és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat. Forma part les  línies principals d’actuació del nostre CRP i es concreta en les actuacions següents:

 • Impulsar, organitzar i gestionar  l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent.

El Departament d’Ensenyament estructura la formació permanent en diferents àmbits de planificació, organització i gestió:

 • Formació centralitzada, organitzada directament per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament. Inclou la formació vinculada a programes internacionals.
 • Formació territorialitzada, organitzada per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament, amb la gestió compartida amb  els serveis territorials i educatius d’una o més zones.
 • Formació descentralitzada, organitzada des del territori (els serveis territorials i els serveis educatius), en el context dels plans de formació de zona (PFZ). Pot ser zonal o interzonal.

Elaboració de la proposta formativa

 1. a) Les unitats dels serveis centrals del Departament i, si escau, les institucions col·laboradores amb conveni amb el Departament d’Ensenyament són responsables d’elaborar la proposta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades, d’acord amb els objectius generals i específics i les línies de formació establertes pel Departament d’Ensenyament i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries avaluatives de cursos anteriors.  Aquesta proposta es recollirà en el catàleg de formació
 2. b) Les comissions dels PFZ elaboren la proposta descentralitzada igualment d’acord amb els objectius generals i específics, les línies de formació establertes i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries. Aquesta proposta també estarà d’acord amb les dades recollides en la detecció de necessitats i amb l’oferta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades i les orientacions i les recomanacions recollides al catàleg de formació.
 • A la comissió del PFZ li correspon recollir les demandes dels centres, estudiar les necessitats i proposar les assignacions als centres de cada territori (ja sigui oferta formativa centralitzada, territorialitzada o descentralitzada). La comissió del PFZ és qui ha de determinar en cada àmbit territorial com queda distribuïda la totalitat de la formació entre els diferents centres. (apartat 9)
 • Les unitats dels serveis centrals i els CRP, com a secretaris de la comissió dels PFZ, introduiran les activitats a l’aplicació GTAF.