Pla de formació de zona (PFZ)

 

El plans de formació de zona (PFZ) són l’eina de planificació i gestió de què s’ha dotat el Departament d’Ensenyament per organitzar el conjunt de l’oferta formativa de cada territori.

La formació inclosa dins del PFZ de Sarrià-Sant Gervasi es gestiona des del Servei Educatiu (CRP) de Sarrià-Sant Gervasi.

 


PFZ DE SARRIÀ-SANT GERVASI 2019-2020

 • Detecció de necessitats 2019-2020 : del 7 al 24 de maig de 2019
 • Oferta formativa 2019-20: Inscripcions del 12 al 26 de setembre de 2019

Modalitats de formació per al període 2019-20

 • Formació en centre. Modalitat de formació lligada a projectes de canvi o millora del centre.  Inclou:  assessoramentstallers, visites formatives a centres o FIC (formació interna de centre).
 • Formació per a centres.  Inclou:  seminaris de coordinació i seminaris d’equips de centres.
 • Formació individual per al professorat de diversos centres.   Inclou: grups de treball, seminaris, tallers, cursos trobades pedagògiques, intercanvis d’experiències, conferències i taules rodones. 

1. Formació en centre

Cada centre planifica i concreta la formació en centre a curt i mitjà termini. Aquesta planificació s’ha integrar en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual i ha d’incloure els objectius, la descripció específica i els indicadors de l’avaluació de la transferència i de l’impacte de la formació a l’aula.  

El centre podrà aportar recursos propis per dur a terme la formació en centre.  


 •  Assessorament

L’assessorament és una activitat de formació en centre que s’adreça a la majoria del claustre, o a un o més departaments o a equips docents d’un centre que necessiten millorar resultats en competències bàsiques.

L’assessor/a ha de ser una persona externa al centre. En el cas excepcional que el centre vulgui com a assessor/a una persona del propi claustre, aquesta persona haurà de disposar del vistiplau de la inspecció d’educació.

 Requisits de l’assessorament:

 • L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 • Requereix el compromís per escrit del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • S’han d’establir indicadors d’avaluació interna. L’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 •  Ha de tenir una durada no inferior a 30 hores, amb un mínim de 20 hores amb la persona assessora i 10 hores de treball intern dels participants.
 •  Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Requisits del taller a centre

 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació.
 • S’han d’establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda.
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre
 • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona   formadora i la resta, de treball autònom al centre.
 
 • Formació interna de centre (FIC)

 Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar. Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP o d’alguna unitat dels Serveis  centrals..Hi ha dos tipus d’itineraris: guiats i propis.

 • Itineraris guiats (45 h) : El Departament d’Ensenyament ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.
 • Itineraris propis (30 h) : Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

 Requisits de la FIC:

 •  L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 •  S’han d’establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. 
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata
 •  Visites formatives a centres

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.

 • Ha d’implicar l’equip docent i ha de contribuir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.
 • El centre visitant pot proposar el centre a visitar (centre formador). El centre formador planifica el contingut de la visita en funció de les necessitats del centre visitant.

Durada total de l’activitat: mínim 15 hores, distribuïdes en un mínim de 2 sessions separades en el temps.
Durada de l’activitat presencial: recomanat 2/3 del total
Durada dels altres requisits: recomanat 1/3 del total  / Els altres requisits corresponen al treball col·lectiu del centre

 • Per a fer demanda d’aquesta modalitat aneu a Detecció de necessitat de formació

2. Formació per a centres

Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre

Les sol·licituds d’inscripció de persones participants hauran de ser validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF.  Inclou les següents modalitats:

Seminari de coordinació: Formació d’equips de centre
 • És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Té una durada mínima de 15 hores i màxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom
 • És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Té una durada mínima de 15 hores i màxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom
 • Per a fer demanda d’aquesta modalitat aneu a Detecció de necessitat de formació

3. Formació individual

Segons les seves característiques, la formació individual es pot agrupar en 3 blocs principals:

Formació individual Reflexió col·lectiva entre iguals  Dinamització, sensibilització i divulgació
Formació impartida per una persona formadora:

 • Taller        (15 hores)
 • Curs         (15hores)
 • Seminari  (20 hores)
Reflexió col·lectiva entre iguals per al professorat de diferents centres:

 • ·Grup de treball de 30 a 60 h, amb un mínim de la meitat del temps presencial i la resta, de treball autònom.
Jornada (10 h)

Trobada pedagògica  i  intercanvi d’experiències (5 h)

Conferència i Taula rodona (3 h) no certificables

 • Per a fer demanda d’aquesta modalitat aneu a Detecció de necessitat de formació                                          

Característiques del Pla de Formació de Zona de Sarrià- Sant Gervasi 2019-2020

 

La Comissió del PFZ és l’encarregada d’elaborar la proposta de les activitats i de fer-ne el seguiment i l’avaluació.  Està presidida per la Inspecció d’educació i  integrada per representants de:

 • Servei educatiu de zona (CRP i EAP)
 • Centres i professorat: centres públics, concertats, educació especial i escola bressol pública
 • ICE de la UAB

Objectius de la comissió PFZ per al curs 2019-20120  (aprovats per la comissió de formació de Sarrià-Sant Gervasi)

 •  Els centres i la comissió del PFZ poden fer propostes sobre activitats incloses en aquesta modalitat (tallers, grups de treball, conferències, jornades, intercanvis d’experiències…).  
 • Donar suport a plans i projectes dels centres de la zona que volen repensar el seu model eductiu, impulsant activitats que promoguin l’aprenentatge competencial, estratègies organitzatives i estructures d’aula que afavoreixin la innovació educativa, l’avaluació formativa, el treball cooperatiu i globalitzat, la creativitat, la recerca, els valors i l’educació emocional.
 • Impulsar l’ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula, destacant l’aplicació de les TAC a les àrees i el desenvolupament de la robòtica educativa.
 • Afavorir espais de participació i reflexió dels equips directius i professionals especialistes dels centres públics de primària i secundària per tal d’avançar en la consecució d’una zona educativa 0-18.
 • Prioritzar les activitats de formació vinculades a les necessitats específiques de l’escola inclusiva i els centres d’educació especial, fent èmfasi en la gestió de la comunicació amb alumnes amb NEE per minimitzar els conflictes.

Calendari de la formació 2019-2020

PROCÉS

Inici

Fi

 • Detecció de necessitats formatives

6-05-19

24-05-19

 •  Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de  Formació a centre

23-05-19

29-05-19

 • Comissió PFZ de Sarrià-Sant Gervasi: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.

30-05-2019

 • Introducció de la proposta l’aplicació GTAF

3/06/2019

 • Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament

30-06-19

 •    Publicació al web de les activitats aprovades

15-07-19

 • Inscripció del professorat a les activitats

12-09-19

26-09-19

 • Modificacions i assignació de places

27 set. al  8 oct. 2019

 • Consulta d’assignacions

9 d’octubre de 2019

 • Inici de les activitats de formació

17 d’octubre de 2019


La formació permanent és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat. Forma part les  línies principals d’actuació del nostre CRP i es concreta en les actuacions següents:

 • Impulsar, organitzar i gestionar  l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent.

El Departament d’Ensenyament estructura la formació permanent en diferents àmbits de planificació, organització i gestió:

 • Formació centralitzada, organitzada directament per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament. Inclou la formació vinculada a programes internacionals.
 • Formació territorialitzada, organitzada per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament, amb la gestió compartida amb  els serveis territorials i educatius d’una o més zones.
 • Formació descentralitzada, organitzada des del territori (els serveis territorials i els serveis educatius), en el context dels plans de formació de zona (PFZ). Pot ser zonal o interzonal.

Elaboració de la proposta formativa

 1. a) Les unitats dels serveis centrals del Departament i, si escau, les institucions col·laboradores amb conveni amb el Departament d’Ensenyament són responsables d’elaborar la proposta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades, d’acord amb els objectius generals i específics i les línies de formació establertes pel Departament d’Ensenyament i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries avaluatives de cursos anteriors.  Aquesta proposta es recollirà en el catàleg de formació
 2. b) Les comissions dels PFZ elaboren la proposta descentralitzada igualment d’acord amb els objectius generals i específics, les línies de formació establertes i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries. Aquesta proposta també estarà d’acord amb les dades recollides en la detecció de necessitats i amb l’oferta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades i les orientacions i les recomanacions recollides al catàleg de formació.
 • A la comissió del PFZ li correspon recollir les demandes dels centres, estudiar les necessitats i proposar les assignacions als centres de cada territori (ja sigui oferta formativa centralitzada, territorialitzada o descentralitzada). La comissió del PFZ és qui ha de determinar en cada àmbit territorial com queda distribuïda la totalitat de la formació entre els diferents centres. (apartat 9)
 • Les unitats dels serveis centrals i els CRP, com a secretaris de la comissió dels PFZ, introduiran les activitats a l’aplicació GTAF.