Lectura i Biblioteques escolars

 
 
Dins de les actuacions de suport a la innovació educativa, el nostre servei educatiu presta especial atenció a facilitar als centres la incorporació i la integració de les biblioteques en el currículum ordinari.  El nostre suport es centra en tres objectius principals:
  •  Acompanyament i orientació en el desenvolupament d’estratègies per a la millora de la competència comunicativa i la biblioteca escolar
  • Oferir formació al professorat 
  • Oferir recursos materials en préstec per a l’alumnat
Actualment, donem suport a les accions següents: