CRP

Els centres de recursos pedagògics som serveis educatius creats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.  Els CRP formem part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Els centres de recursos pedagògics de la ciutat de Barcelona són fruit d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona (Consorci d’Educació de Barcelona). Els CRP de Barcelona actuem territorialment atenent tots els centres educatius del nostre districte.  Estem integrats en els sistema educatiu públic i depenem del Consorci d’Educació de Barcelona. Actualment, hi ha 75 CRP i 5 extensions que cobreixen l’atenció a tot Catalunya i 10 CRP (un per cada Districte) a la ciutat de Barcelona.

Línies principals d’actuació del CRP de Sarrià-Sant Gervasi

En funció dels objectius i serveis que ens atorga la normativa vigent, al CRP de Sarrià Sant Gervasi focalitzem les nostres actuacions en 4 eixos principals de treball:

  1. Suport i assessorament al centres en plans, programes o projectes de centre d’innovació educativa  i millora de les competències bàsiques (c.b.).
  2. Suport a la comunitat de centres docents i els seu alumnat, fomentant i organitzant activitats dinamització educativa de cohesió i intercanvi, ja siguin curriculars, lúdiques, culturals o esportives.
  3. Impuls, organització i gestió en l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona i afavorir l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent.
  4.  Oferta i assessorament en recursos pedagògics a centres, docents i comunitat educativa per mitjà de diferents accions: Elaboració, adquisició o recull de materials específics: maletes i conjunts pedagògics, publicacions especialitzades i aparells tecnològics.

Les professionals del CRP de Sarrià-Sant Gervasi som:

  • Maite Giménez / Helena Palomares (directora)
  • Anna Blasco
  • Cèlia Giménez

Normativa

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.