Formació

La formació permanent és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat. Forma part les  línies principals d’actuació del nostre CRP i es concreta en les actuacions següents:

  • Impulsar, organitzar i gestionar  l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona
  • Afavorir l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent.

Trobareu tota la informació actualitzada a Actualitat Formació 

 

El Departament d’Ensenyament estructura la formació permanent en diferents àmbits de planificació, organització i gestió:

  • Formació centralitzada, organitzada directament per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament. Inclou la formació vinculada a programes internacionals.
  • Formació territorialitzada, organitzada per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament, amb la gestió compartida amb  els serveis territorials i educatius d’una o més zones.
  • Formació descentralitzada, organitzada des del territori (els serveis territorials i els serveis educatius), en el context dels plans de formació de zona (PFZ). Pot ser zonal o interzonal.

Elaboració de la proposta formativa

  1. a) Les unitats dels serveis centrals del Departament i, si escau, les institucions col·laboradores amb conveni amb el Departament d’Ensenyament són responsables d’elaborar la proposta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades, d’acord amb els objectius generals i específics i les línies de formació establertes pel Departament d’Ensenyament i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries avaluatives de cursos anteriors.  Aquesta proposta es recollirà en el catàleg de formació
  2. b) Les comissions dels PFZ elaboren la proposta descentralitzada igualment d’acord amb els objectius generals i específics, les línies de formació establertes i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries. Aquesta proposta també estarà d’acord amb les dades recollides en la detecció de necessitats i amb l’oferta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades i les orientacions i les recomanacions recollides al catàleg de formació.
  • A la comissió del PFZ li correspon recollir les demandes dels centres, estudiar les necessitats i proposar les assignacions als centres de cada territori (ja sigui oferta formativa centralitzada, territorialitzada o descentralitzada). La comissió del PFZ és qui ha de determinar en cada àmbit territorial com queda distribuïda la totalitat de la formació entre els diferents centres.
  • Les unitats dels serveis centrals i els CRP, com a secretaris de la comissió dels PFZ, introduiran les activitats a l’aplicació GTAF.