ELIC

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. La seva finalitat és Promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures. Els ELIC formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips de d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Els destinataris del servei són els centres educatius, els equips directius, el professorat, l’alumnat i les seves famílies i altres agents de la comunitat educativa.

Els ELIC, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen atenent tots els centres educatius del districte. Estem integrats en el sistema educatiu públic i dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament que a la ciutat de Barcelona és el Consorci d’Educació de Barcelona.

En el cas del Servei  Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi  no es disposa d’equip LIC però si d’una persona assessora (ALIC) compartida amb el districte de Les Corts que  assessora els/les tutores de les Aules,d’acollida i atèn demandes puntuals dels centres.

  • El professional LIC del nostre servei és Andrés Costa

Objectius de funcionament

  • Assessorar al professorat i als equips docents en la resposta educativa a l’alumnat de cultures minoritàries.
  • Donar suport al professorat i equips docents en la millora de l’atenció a la diversitat cultural i social i la inclusió de tot l’alumnat.
  • Col·laborar amb altres agents socials i educatius de l’entorn municipal o territorial per tal d’oferir una atenció integrada i comunitària.
  • Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.

Serveis que s’ofereixen en l’àmbit dels centres educatius.  Assessorament, suport i orientació en:

  • inclusió i atenció a la diversitat cultural i social
  • prevenció de situacions de risc
  • promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana
  • interculturalitat, convivència i cohesió social
  • processos d’aprenentatge: metodologies, recursos i pràctiques inclusives

Més Informació:  http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/elic/ 

També us pot interessar


Normativa

DECRET 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius.