Comunitat

En la societat actual, complexa i diversa, els projectes educatius necessiten vertebrar la seva acció amb la participació de tothom, des de l’escola fins a d’altres agents educatius que hi ha a la ciutat, al poble o al barri, per tal de donar resposta a les nombroses necessitats educatives que se li plantegen ja que l’educació es cosa de tots.

En el nostre districte la comunitat educativa es vertebra mitjançant els consells escolars municipals,dels que el nostre servei educatiu en forma part:

Consell Escolar Municipal de Sarrià- Sant Gervasi