Proposta educativa de Servei comunitari

El Servei comunitari respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. Cal pensar en ciutadans qualificats però també amb ciutadans reflexius, capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora. En aquest marc, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Educació posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Objectius

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
  • Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves.
  • Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
  • Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Metodologia

El Projecte de Servei Comunitari es fonamenta amb la proposta metodològica de l’Aprenentatge Servei (APS), la qual combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el que els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-la.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, peruè guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

Els projectes d’Aprenentatge i servei comunitari poden tenir formulacions molt diverses segeons cada centre educatiu. És una activitat lectiu i avaluable, però no es desenvolupa en una assignatura específica. A tercer o quart de l’ESO acostuma a ocupar una optativa (10 hores + 10 hores de servei com a mínim), o part de la ciutadania,  l’alternativa a la religió, el crèdit de síntesi o qualsevol altra matèria del currículum.

 Normativa

Àmbits per desenvolupar projectes de SC

Els àmbits per desenvolupar els projectes de Servei comunitari són múltiples (intergeneracional, patrimoni, medi ambients, discapacitats, salut, pobresa …), així com les connexions amb el currículum en base a un treball de competències transversal.

A continuació és detallen els diferents àmbits en què es poden desenvolupar els projectes de Servei comunitari en el següent enllaç.

Per saber-ne més