Formació en centre

El Departament d’Educació considera prioritària la formació en centre com a eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu del centre.
El seu contingut està relacionat preferentment amb les competències bàsiques.

Assessorament Taller a centre Formació interna de centre (FIC) Visita formativa a centre
Modalitat formativa amb intervenció d’un professional generalment extern que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
És liderat per l’equip directiu.
Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a la millora d’alguna competència professional del professorat.
S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.
És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.
Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientada a promoure un procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.
Ha d’implicar l’equip docent i ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.
Format presencial.
Durada total de l’activitat: mínim 20 hores
Durada dels altres requisits: mínim 1/3; màxim 1/2
Durada total de l’activitat: màxim 15 hores
Durada dels altres requisits: recomanat màxim 1/3 per a tallers de més de 5 hores
Itineraris guiats
Durada total de l’activitat: 45 hores
Durada dels altres requisits: 15 hores
Itineraris propis
Durada total de l’activitat: 30 hores
Durada dels altres requisits: 10 hores
Durada total de l’activitat: mínim 15 hores, inclou la visita al centre formador i el treball previ a la visita i el treball posterior d’elaboració del pla d’acció .
Durada dels altres requisits: recomanat 1/3 del total
Adreçat a la majoria del claustre o col·lectiu al qual va dirigit (aproximadament el 80%).