Presentació

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris (professorat, alumnat i famílies).

  • Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que intervenen en els centres d’una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zona.
  • Els centres de recursos educatius per a discapacitats auditius i alumnes amb trastorns greus del llenguatge (CREDA), el centre de recursos educatius per a alumnes amb discapacitat visual (CREDV) i el centre de recursos per a l’atenció educativa als alumnes amb trastorns greus del desenvolupament i de la conducta (CRETDIC) són serveis educatius específics que donen suport a l’activitat pedagògica dels centres amb l’objectiu d’adequar l’actuació educativa als alumnes amb necessitats més específiques.

Els serveis educatius organitzen els seus plans d’actuació en el marc de les seves funcions i del seu àmbit d’intervenció, d’acord amb les prioritats fixades pel Departament d’Ensenyament en la resolució relativa a l’organització i el funcionament dels serveis educatius, per al curs escolar.