Biblioteca escolar

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suports per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa, La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació de coneixement.

La biblioteca escolar és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

Les seves funcions són:

  • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental
  • Impulsar la lectura
  • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació
  • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge
  • Col.laborar amb l’entorn

(Directrius i estàndards per a les biblioteques escolars dels centres educatius de Catalunya)

(Segona edició de les Directrius IFLA per a les Biblioteques escolars)

El CRP del Garraf s’implica en el suport i assessorament a les biblioteques de la comarca, la formació i la difusió de recursos relacionats amb la biblioteca i la lectura, actuant de forma coordinada amb el Programa biblioteca escolat “puntedu” del Departament d’Ensenyament.

Des del Centre Recursos Pedagògics es dinamitza i dona suport a: