Convenis de Servei comunitari

Si una entitat ja té el conveni signat amb el Departament, els centre educatius públics ja poden establir el document de compromís amb la secció d’aquesta entitat de la seva localitat.

Per als centres públics de titularitat del Departament d’Educació NO cal signar Convenis de col·laboració ens els casos següents:

  • Departament d’Afers socials i Família
  • Fundació Pere Tarrés
  • Òmnium Cultural
  • Banc de Sang i Teixits
  • Associació Hàbitats
  • Federació Esportiva Catalana de paralítics cerebrals
  • Entitats dependents d’Ajuntaments amb un Pla Educatiu d’Entorn vigent
  • Creu Roja
  • SETEM
  • Escoles d’Ensenyament Primari de titularitat pública (del Departament d’Educació)

Els centres concertats han de signar ells directament els convenis de col·laboració amb les entitats corresponents.

Si voleu consultar la base de dades de convenis signats pel Departament d’Educació amb les entitats, seguiu aquest vincle.

Per fer la gestió dels convenis de Servei comunitari cal tenir en compte aquesta tramitació.