Projecte: una comunitat educativa restaurativa i resilient

Des de la Subdirecció general de suport i atenció a la comunitat educativa, i concretament des del Servei d’Escola i Família es proposen un seguit de recursos pels centres educatius i les famílies que partint de l’enfocament restauratiu, promou la creació de vincles i comunitat, d’espais segurs i de confiança per compartir experiències, històries personals, emocions i necessitats.

El nou apartat web Una comunitat educativa restaurativa i resilient , dins del Projecte de Convivència, compta amb aspectes teòrics del marc restauratiu, exemples pràctics de com aplicar i crear cercles, propostes per treballar en comunitat i famílies, principis i preguntes restauratives i diferents recursos.

A les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, es proposa que la PGA faci èmfasi, entre d’altres, en aspectes com l’educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, l’intercanvi de situacions viscudes…), l’acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, tot incidint tant en els processos cognitius com en els factors socioemocionals de l’aprenentatge.