Detecció de necessitats Curs 2019-2020

Detecció de necessitats i elaboració proposta formativa del Servei Educatiu del Garraf.

La comissió dels PFZ del Garraf elabora la proposta d’acord amb els objectius generals de formació permanent del Departament, els objectius específics del territori, les línies de formació establertes, les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries i de les dades recollides en la detecció de necessitats.

A la comissió del PFZ li correspon recollir les demandes dels centres, estudiar les necessitats i proposar les assignacions d’activitats als centres de cada territori. La comissió del PFZ és qui ha de determinar en cada àmbit territorial com queda distribuïda la totalitat de la formació entre els diferents centres. Aquest document dedica un apartat específic (apartat 6) als plans de formació de zona amb informació més detallada sobre la comissió del PFZ i l’elaboració i el seguiment de la proposta formativa.

Per a sol·licitar el registre d’activitats de formació cal emplenar els qüestionaris de sol·licitud disponibles en aquest apartat i es recomana tenir preparades totes les respostes, així com haver consultat el document sobre la formació permanent del professorat. Criteris, instruccions i orientacions curs 2019-2020.

Trobareu els formularis actius fins al 30 de maig de 2019:
Activitats de formació en centres. Curs 2019-2020
Activitats de formació per a centres. Curs 2019-2020