Dia Internacional de les Llengües de Signes

El dia 19 de desembre de 2017 l’Organització de les Nacions Unides va aprovar una resolució que declarava el 23 de setembre com a Dia Internacional de les Llengües de Signes, que es va celebrar per primer cop el 2018, amb el lema “Amb llengua de signes, tothom hi és inclòs”.

L’elecció d’aquesta data es deu al fet que el 23 de setembre de 1951 es va constituir la Federació Mundial de Sords (DMA en les seves sigles en anglès), que agrupa 135 associacions estatals de sords i més de 70 milions de persones sordes d’arreu del mon. La data es vincula també amb les celebracions de la Setmana Internacional de les persones sordes, que té lloc anualment entre el 24 i el 30 de setembre.

Les llengües de signes son l’idioma natural de les persones sordes i, estructuralment, son diferents de les llengües orals. S’estima que al món hi ha més de 300 llengües de signes. Habitualment se solen identificar amb sigles, així la llengua de signes catalana habitualment es denomina com a LSC, l’espanyola com a LSE, la francesa coma LSF, l’americana com a ASL, etc. La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya i va ser reconeguda el 2006 en l’Estatut d’Autonomia. La Llei 17/2010, del Parlament de Catalunya protegeix i regula l’aprenentatge i difusió de la llengua de signes catalana (LSC). L’origen de la llengua de signes catalana (LSC) es pot situar a partir de la creació el 4 e febrer de 1800 de la primera escola per persones sordes a Barcelona, és a dir 221 anys enrera. Des d’aleshores ha anat evolucionant fins a l’actualitat.

Per saber-ne una mica més podeu mirar el vídeo de presentació de l’LSC,  consultar la pàgina web de llengua catalana  o també el portal de la llengua de signes de l’IEC.

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya impulsa diferents actuacions en l’àmbit del foment de la llengua de signes catalana com l’elaboració de recursos i material divulgatiu, entre el quals destaca el Vocabulari bàsic de LSC, que actualment ofereix 543 termes i s’incrementarà fins a 1.400 termes abans d’acabar el 2018. També cal destacar el Projecte de nivells d’ LSC, per a definir-los d’acord Marc Europeu Comú de Referència (MECR), iniciat el 2018, i la convocatòria per primer d’una línia de subvencions de la DGPL, específica per a projectes de foment de la llengua de signes, també el 2018. Des de la DGPL també s’ha inclòs la llengua de signes catalana els Ajuts Interlíngua per a l’àmbit universitari, des del 2017.