Exercicis pel reforç de les funcions executives

Exercicis pel reforç de les funcions executives

Autor: Equip Tècnic Ediciones Lebon

Editorial: Lebon
Any: 2017
Pàgines: 91
Edició: 1a edició
Data d'entrada al Fons: desembre de 2019

Són diversos els autors que han definit el concepte de funcions executives però, simplificant, podríem dir que són un conjunt de processos cognitius -vinculats als lòbuls frontals- que premeten a la persona la planificació d’estratègies per aconseguir un objectiu; l’autoregulació de les tasques i l’habilitat d’efectuar-les de manera eficient.

Els processos cognitius que intervenen a les funcions executives són diversos però, podriem destacar, entre d’altres, a mode de resum: planificació, memòria de treball, fluïdesa verbal, atenció, raonament, autocontrol i flexibilitat.

Els exercicis continguts als cinc quaderns de la col·lecció “Exercicis pel reforç de les funcions executives” treballen aquests processos cognitius i estan pensats per ser utilitzats a partir dels 6 anys (el nivell bàsic) i dels 7 anys la resta de nivells, sent d’utilitat per a totes aquelles persones que, independentment de la causa, hagi d’estimular o reforçar aquests processos.