Què és

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

mapa CREDA

Destinataris

 • Infants i joves amb pèrdua auditiva (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-14a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

Objectius

 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

Accés

 • Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel que es sol·licita atenció logopèdica.
 • El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de pèrdua auditiva (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA.

Professionals

 • Logopedes
 • Psicopedagogs/es especialitzats en audició, llenguatge i comunicació
 • Audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil

Ves al marc d’actuació. 

Annex al marc d’actuació: comportaments lingüístics de l’LSC