Servei d’Atenció Primerenca

El Servei d’Atenció Primerenca està format per un equip de:

 • Tres logopedes
 • Una psicopedagoga
 • Una audioprotesista
Quin servei oferim?
 • Oferim atenció a infants de 0 a 3 anys, amb diagnòstic de sordesa, derivats pel metge otorrinolaringòleg (ORL) i/o per la Unitat de Referència de la Hipoacúsia Infantil (URHI).
 • Centrem la intervenció en l’infant i la seva família.
 • Acompanyem les famílies mitjançant entrevistes d’acollida i un curs bàsic de formació per a pares i mares, on també propiciem l’intercanvi d’experiències entre famílies.
 • Valorem i fem seguiment a nivellaudiològic,audioprotètic,comunicatiu i psicolingüístic.
 • En ocasions,a partir dels 2 anys, es fan sessions en petit grup.
 • Fem coordinació i intervenció a l’Escola Bressol.
 • Ens coordinem amb els serveis específics que atenen l’infant: serveis sanitaris,gabinets audioprotètics,CDIAP i d’altres serveis educatiu.
 • L’atenció logopèdica es realitza a la seu del CREDA en sessions individuals amb la participació activa de la família.

Què fem?
 • Estimulem les habilitats prèvies al llenguatge i a la comunicació.
 • Ajudem a desenvolupar les habilitats auditives.
 • Estimulem la producció i la comprensió del llenguatge.

Descarrega’t el Tríptic del Servei d’Atenió Primerenca