Equip

El CREDA Jordi Perelló està format per un equip multidisciplinar que consta de:

  • Equip Directiu (directora i dues adjuntes de direcció).
  • Dues psicopedagogues.
  • Una audioprotesista.
  • Dues logopedes d’atenció primerenca (0-3 anys) per a alumnes amb sordesa.
  • Un equip de gairebé 60 logopedes que donen atenció a alumnes amb sordesa i/o amb trastorn de llenguatge en els centres educatius d’infantil, primària i secundària  (ESO i estudis post-obligatoris) del Vallès Occidental.
  • Una administrativa a temps parcial.

Reunio COTSS2