Tàrraco Viva’12

Tallers familiars:

Dia 20 de maig de 2012

Presentació de l’activitat dels Ludi (jocs romans) a les famílies, de les 11 hores a les 14 hores. Per l’espai, situat al camp de Mart, hi van passar 587 participants, els quals van practicar tots els jocs presentats: el joc del delta, les xanques, la balança, les gerres, cavalcar sobre una canya, el laberint, la catapulta, el joc del cèrcol…

dsc04613

Dies 25-27 de maig 2012

Durant aquests dies de Tàrraco Viva, el CdA ha ofert 5 tallers familiars, dirigits als nens i les nenes tarragonins de 6 a 12 anys, en 11 sessions simultànies i successives.

Els infants han participat en els jocs romans, han experimentat la pintura romana, sobre fustes preparades o còdols i el gravat sobre plaques de pedra,  han experimentat amb les llanes per elaborar un teixit, han realitzat un mirall metàl·lic i una fíbula amb filferro, han construït una barca amb escorça i han completat un dau de pedra. Les jornades s’han conclòs amb uns números excel·lents: 1436 nens i nenes han format part de l’experiència del CdA.

dsc04705 dsc04721

D’altra banda, hem presentat al nostre estand tot el material didàctic sobre la farmàcia i la medicina romanes. L’exposició va superar en escreix les nostres expectatives, ja que calculem que hi van passar unes 2.500 persones de diferents extraccions socials i professionals (estudiants, professorat, metges, infermeres, farmacèutics, famílies…). Es va completar amb detallades explicacions sobre el tema, amb una assistència constant i interessada.

.

Notícies de les catorzenes jornades del  Tàrraco Viva 2012

dibujo

Premsa

mes11 mes21 diari2
Click per agrandar                             Click per agrandar                                 Click per agrandar

scan0018

scan0019 scan0020 scan0021 scan0022

Fotografies de les jornades

Tarraco Viva 2012.Cirurgia i farmàcia

Tarraco Viva 2012. Tallers

Tarraco Viva 2012. Juguem com jugaven

17/05/2012

Aquest mes de maig, el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona organitza com a XIV any consecutiu les Jornades d’Aprenentatge Actiu, amb l’objectiu d’apropar la vida quotidiana romana als nens i a les nenes.

L’estudi de les estructures arquitectòniques del patrimoni romà porta a preguntes, que els joves es formulen sobre el dia a dia dels nostres ancestres, en una comparativa amb la vida corrent actual que ells coneixen. És a dir, es produeix una relació directa entre les restes i la quotidianitat, en dotar de vida els monuments i donar-los una dimensió humana.

Les vivències, les formes de ser, de sentir, de pensar i d’actuar d’aquelles persones estan presents a Tàrraco. Entre els seus vestigis i els museístics, recorrem a la recreació, la reconstrucció i l’arqueologia experimental, per tal que els alumnes de totes les edats aconsegueixin un aprenentatge més durador i significatiu.

Així, fa catorze anys va sorgir la idea d’una macroactivitat que servís per a donar resposta a les qüestions anteriors i que els participants poguessin experimentar part de la vida de fa dos mil·lennis. I quina manera podia ser millor que la de reviure-la amb un centre d’interès molt proper a la mentalitat dels 10 anys, que no fossin els jocs romans? Apropar el joguet i el joc als escolars és l’eix temàtic que ens permet accedir-hi de la manera més atractiva, motivadora i activa.

Observen amb sorpresa i amb un somriure als llavis, que ells i elles ja coneixien moltes d’aquestes propostes, transmeses oralment de generació en generació amb petites variants. Han canviat els materials, substituïts pel plàstic o el suport digital, però l’essència i les mecàniques essent les mateixes.

El CdA organitza dins dels actes de Tàrraco viva les següents propostes:

dsc00052web1

Dia 17 de maig

El professorat del CdA prepara un total de 172 tallers simultanis al Camp de Mart, de 9,30h a 13h, dirigits a la totalitat des alumnes de 5è d’Educació Primària de Tarragona (amb una previsió de 1467), juntament amb el seu professorat (113) i 350 monitors i monitores. Els darrers provenen de la Universitat Rovira i Virgili (de les Facultats de Pedagogia i Magisteri), alumnes de Batxillerat i de CFGS dels Instituts Vidal i Barraquer, Comte de Rius, Cal·lípolis, Pons d’Icart, Martí i Franquès de Tarragona i Jaume I, de Salou, i l’Escola d’Hoteleria, de Cambrils, a més del Conservatori de Música de la ciutat i de l’Escola d’Art.

En aquesta ocasió i com a novetat, s’ha convidat als estudiants procedents de totes les escoles del Tarragonès; així doncs s’hi afegiran uns 500 infants més, amb els seus docents. En resum, sobrepassarem els 2500 participants.

L’experiència didàctica aplega a tots els centres docents de la ciutat, independentment de la seva adscripció, origen i localització.

Aquests tallers reconstrueixen els jocs que practicaven els romans fa 2000 anys, als que s’hi sumen jocs sobre romans, que reprodueixen i il·lustren aspectes sobre la vida quotidiana dels nostres avantpassats. S’han recreat 102 jocs antics, amb imitacions del món dels adults, jocs d’estimulació (motriu, d’habilitat manual i d’estimulació sensorial), jocs intel·lectuals i d’atzar. D’altra banda, el segon tipus recull la reconstrucció, les activitats sensorials, les narracions i les representacions, activitats de pintar i retallar, els puzles i els jocs matemàtics.

Així, l’oferta inclou un cartell didàctic per a cada alumne/a, el qual conté un problema que han de resoldre i proposa per a la realització prèvia d’unes activitats a l’aula. També visualitzen una representació de lluites de gladiadors i poden participar en tots els tallers que s’ofereixen.

Al llarg d’aquest matí, els nens i les nenes se senten com uns antics romans, immersos en tot un seguit d’olors, sensacions, objectes i imatges que els traslladin al passat.

dsc00132web2

Dies 25, 26 i 27 de maig

Degut al creixent èxit dels jocs romans, amb la massiva demanda de participació, l’Ajuntament de Tarragona ens va demanar la col·laboració en activitats destinades als nens i les nenes assistents al festival de reconstrucció històrica de Tàrraco Viva.

Durant aquests dies, des del CdA oferim onze sessions diferents dirigides als infants (altres 1400), amb tallers simultanis. Les criatures elaboren un vaixell amb escorça, un mirall de metall, practiquen amb elements decoratius de pintura i gravat, es construeixen un dau de pedra i una fíbula de filferro i experimenten amb les llanes per al teixit d’una tela.

Jocs Tarraco viva 2012 monitors:

Resum jocs monitors

Normes monitors

Gomets de colors

Inscripció als jocs

Llibre jocs romans

Jocs Tàrraco viva 2012 centres:

PowerPoint cartell 2012

Activitats cartell 2012

Gomets de colors

Llibre jocs romans

Jocs On-line

Content not available

Noticias de las XIV jornadas del  Tarraco Viva 2012.

Noticias Tarragona 17/05/2012 TV3

 

Prensa.

mes11mes21

diari2

Fotografias de las jornadas.

17/05/2012

Este mes de mayo, el Campo de Aprendizaje de la ciudad de Tarragona organiza como XIV año consecutivo las Jornadas de Aprendizaje Activo, con el objetivo de acercar la vida cotidiana romana a los niños y a las niñas.

El estudio de las estructuras arquitectónicas del patrimonio romano trae a preguntas, que los jóvenes se formulan sobre el día a día de nuestros ancestros, en una comparativa con la vida corriente actual que ellos conocen. Es decir, se produce una relación directa entre los restos y la cotidianidad, al dotar de vida los monumentos y darles una dimensión humana.

Las vivencias, las formas de ser, de sentir, de pensar y de actuar de aquellas personas están presentes a Tàrraco. Entre sus vestigios y los museísticos, recurrimos a la recreación, la reconstrucción y la arqueología experimental, para que los alumnos de todas las edades consigan un aprendizaje más duradero y significativo.

Así, hace catorce años surgió la idea de una macroactividad que sirviera para dar respuesta a las cuestiones anteriores y que los participantes pudieran experimentar parte de la vida de hace dos milenios. Y qué manera podía ser mejor que la de revivirla con un centro de interés muy cercano a la mentalidad de los 10 años, que no fueran los juegos romanos? Acercar el juguete y el juego a los escolares es el eje temático que nos permite acceder de la manera más atractiva, motivadora y activa.

Observan con sorpresa y con una sonrisa en los labios, que ellos y ellas ya conocían muchas de estas propuestas, transmitidas oralmente de generación en generación con pequeñas variantes. Han cambiado los materiales, sustituidos por el plástico o el apoyo digital, pero la esencia y las mecánicas siendo las mismas.

El CdA organiza dentro de los actos de Tàrraco viva las siguientes propuestas:

dsc00052web1

Día 17 de mayo

El profesorado del CdA prepara un total de 172 talleres simultáneos en el Campo de Marte, de 9,30h a 13h, dirigidos a la totalidad de los alumnos de 5º de Educación Primaria de Tarragona (con una previsión de 1467), junto con su profesorado (113) y 350 monitores y monitoras. Los últimos provienen de la Universitat Rovira i Virgili (de las Facultades de Pedagogía y Magisterio), alumnos de Bachillerato y de CFGS de los Institutos Vidal y Barraquer, Comte de Rius, Cal·lípolis, Pons d’Icart, Martí y Franquès de Tarragona y Jaume I, de Salou, y la Escuela de Hoteleria, de Cambrils, además del Conservatorio de Música de la ciudad y de la Escuela de Arte.

En esta ocasión y como novedad, se ha invitado a los estudiantes procedentes de todas las escuelas del Tarragonès; así pues se añadirán unos 500 niños más, con sus docentes. En resumen, sobrepasaremos los 2500 participantes.

La experiencia didáctica reúne en todos los centros docentes de la ciudad, independientemente de su adscripción, origen y localización.

Estos talleres reconstruyen los juegos que practicaban los romanos hace 2000 años, a los que se suman juegos sobre romanos, que reproducen e ilustran aspectos sobre la vida cotidiana de nuestros antepasados. Se han recreado 102 juegos antiguos, con imitaciones del mundo de los adultos, juegos de estimulación (motriz, de habilidad manual y de estimulación sensorial), juegos intelectuales y de azar. Por otro lado, el segundo tipo recoge la reconstrucción, las actividades sensoriales, las narraciones y las representaciones, actividades de pintar y recortar, los puzzles y los juegos matemáticos.

Así, la oferta incluye un cartel didáctico para cada alumno/a, el cual contiene un problema que tienen que resolver y propone para la realización previa de unas actividades al aula. También visualizan una representación de luchas de gladiadores y pueden participar en todos los talleres que se ofrecen.

A lo largo de esta mañana, los niños y las niñas se sienten como unos antiguos romanos, inmersos en toda una serie de olores, sensaciones, objetos e imágenes que los trasladen al pasado.

dsc00132web2

Días 25, 26 y 27 de mayo

Debido de al creciente éxito de los juegos romanos, con la masiva demanda de participación, el Ayuntamiento de Tarragona nos pidió la colaboración en actividades destinadas a los niños y las niñas asistentes al festival de reconstrucción histórica de Tàrraco Viva.

Durante estos días, desde el CdA ofrecemos once sesiones diferentes dirigidas a los niños (otros 1400), con talleres simultáneos. Las criaturas elaboran un barco con corteza, un espejo de metal, practican con elementos decorativos de pintura y grabado, se construyen un dado de piedra y una fíbula de alambre y experimentan con las lanas para el tejido de una tela.

Juegos Tarraco viva 2012 monitores:

Resumen juegos monitores

Normas monitores

Pegatinas de colores

Inscripción a los juegos

Libro juegos romanos

Juegos Tarraco viva 2012 centros:

PowerPoint cartel 2012

Actividades cartel 2012

Pegatinas de colores

Libro juegos romanos

Juegos On-line