Pla de treball de la Xarxa CB Territorial Curs 2018-2019

Avaluar els aprenentatges que afavoreixen l’adquisició de competències

A. OBJECTIUS XARXA CB TERRITORIAL CURS 2018-2019
1. Consolidar l’ús de l’avaluació formativa per afavorir l’adquisició d’aprenentatges competencials.
2. Entendre la vida de l’aula i del centre com un projecte per generar aprenentatge amb sentit.
3. Estendre i consolidar el model de formació entre iguals i en xarxa a l’àmbit territorial per fomentar el desenvolupament professional docent.

B. TASQUES DE L’EQUIP IMPULSOR

Tasca individual: Redisseny, implementació i documentació d’una activitat d’aprenentatge/avaluació competencial (treball individual i de l’equip impulsor)
● Quines activitats són útils per avaluar els aprenentatges competencials dels alumnes?
● Com tenim evidències dels aprenentatges competencials?
● Com s’apliquen els indicadors d’avaluació competencial?
● Quines modificacions metodològiques impliquen els canvis en la manera d’obtenir evidències?

Producte final: Redissenyar una activitat d’aprenentatge/avaluació perquè sigui útil per avaluar el nivell d’adquisició de les competències bàsiques d’un determinat àmbit/curs. Aplicar-la a l’aula i avaluar els alumnes d’acord amb els indicadors dels nivells competencials. Documentar el procés d’implementació (amb exemples de resolucions d’alumnes) i de reflexió pedagògica i compartir-lo amb els altres membres de l’equip impulsor.

Tasca col·lectiva: Planificació, realització, avaluació i documentació d’un projecte globalitzat o inter/transdisciplinari, a partir de la valoració i les propostes de millora dels projectes del curs anterior (treball de l’equip impulsor).

● Fem un projecte o bé entenem la vida de l’aula com un projecte? Revisem les característiques dels projectes que fem/hem fet: ¿responen a la idea d’entendre la vida de l’aula com un projecte? Quin enriquiment necessiten?
● Desenvolupem un tema amb accions i informacions o bé en fem un plantejament problematitzat ? Quines són les preguntes (reptes, problemes…) que guien el projecte? Com les plantegem? Surten dels alumnes? Quines són els objectius d’aprenentatge, competències i continguts del projecte? Com fem la programació/planificació? Amb quina flexibilitat?
● Quins canvis implica en l’ organització escolar (temps i espais)? Com t reballem en equip els docents i els aprenents? Quins espais de reflexió sobre la pròpia pràctica tenim?
● Quin r ol hi tenen els docents i els aprenents ? Quin és el grau d’autonomia, implicació i decisió dels alumnes? Com ens enfrontem a la incertesa (com a docents)?
● Quin procés de recerca personal i col·lectiva hi ha al darrere? Quins recursos? Per a quines finalitats? Quins productes? Quines capacitats es potencien?
● Com avaluem un projecte? A través de quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges: procés i resultats (carpeta d’aprenentatge, activitats de
conclusió, productes finals…)? Com els projectes poden ser útils per avaluar el procés d’assoliment de les competències dels diferents àmbits i transversals, i com emplenem els informes d’avaluació?
● Com documentem el procés (docents i alumnes) i tenim espais per reflexionar i valorar com ho fem, per mitjà del blog?
● Com podem i nvolucrar les famílies en el projecte? com entenen el projecte? com hi participen? com els comuniquem els resultats d’aprenentatge?

Producte final: Diari dels docents per mitjà d’un blog (xtec.blocs).

Tasca opcional: Participació en debats virtuals per compartir què he après en el treball de la Xarxa Cb i com ha canviat la meva identitat docent. (treball opcional).

● Reflexionar sobre com ha canviat la pròpia identitat docent i compartir-ho per mitjà de les xarxes socials. Algunes preguntes: Com era i com sóc? Què he après i què em resta per aprendre? Què he incorporat de nou que abans no feia? Quines creences he anat canviant? Quins dubtes i quines certeses tinc en relació amb el que faig? Què he après dels altres? Quines aportacions puc fer a partir de la meva experiència? Quins coneixements i reflexions puc compartir?

Producte final: Participació als dos debats que es proposaran per mitjà de Twitter o del fòrum del Moodle, plantejant opinions, compartint continguts, interactuant amb els altres usuaris… Proporcionar feedback constructiu als altres centres per mitjà de la sinapsi/twitter.