EAP

Equip d’Atenció Psicopedagògica

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d’assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Destinataris

Els destinataris són els centres educatius, els equips directius, el professorat i altres professionals implicats en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, l’alumnat i les seves famílies.

Objectius
 • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat.
 • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Professionals de l’EAP del Vallès Oriental I

Els professionals de l’EAP són:

 • Docents amb l’especialitat de psicologia i pedagogia
 • Treballadors/es socials
 • Fisioterapeutes

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

El nostre equip aquest curs 2019-2020:
Direcció:
 • Mª Àngels Casas
Equip de psicopedagogia:
 • Vicenç Albiol
 • Georgina Biosca
 • Rosa M. Jané
 • Anna Jiménez
 • Sandra Galera
 • Geni Mosull
 • Maite Fernández
 • Dolors Rodoreda
Equip de treball social:
 • Àngela González
 • Josep Flores
Fisioterapeuta:
 • Rut Barenys