Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinari:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dona suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
  • EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica): equip que dona suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) de Granollers i amb el professorat que atén l’alumnat amb discapacitat visual.