Pla de formació de zona

pfz

Els Plans de Formació de Zona (PFZ) són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat d’una zona educativa. Els PFZ pretenen donar resposta a les necessitats de formació dels ensenyants i dels centres per assolir uns objectius, de millora i de canvi de les pràctiques docents o de l’organització i el funcionament dels centres educatius.

Les activitats de formació són organitzades pels Serveis Educatius de Zona, per les diferents unitats del Departament d’Ensenyament i les institucions col·laboradores, especialment els Instituts de Ciències de l’Educació de les universitats catalanes. Els centres de recursos pedagògics organitzen i coordinen l’execució i el seguiment de les activitats del PFZ.

El Pla de Formació de Zona Vallès del  Vallès Oriental I és la planificació en l’àmbit comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Vallès Oriental I.