Formació interna de centre (FIC)

fic

Què és una FIC?

Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern.

Finalitat de la FIC
 • Generar dinàmiques de debat psicopedagògic que ajudin a desenvolupar projectes de centre
 • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat
Característiques de la FIC
 • Requereix el compromís del centre de transferir a l’aula el resultat de la formació i de recollir en la documentació del centre els acords fruit de l’avaluació d’aquesta formació
 • El procés formatiu inclou:
  • fase d’autodiagnosi
  • fase de planificació
  • fase de construcció i experimentació
  • fase d’avaluació
 • Els equips docents dels centres disposaran del suport d’una persona del CRP
 • Hi ha dos tipus d’itineraris
  • Itinerari guiat, que oferta el Departament d’Ensenyament
  • Itinerari propi, amb la supervisió de la unitat responsable
Durada d’una FIC
 • Format presencial en ambdues modalitats
 • Itinerari guiat: Durada de 45 hores, de les quals 15 corresponen a un treball individual o col·lectiu, destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata
 • Itinerari propi: Durada de 30 hores, de les quals 10 corresponen a un treball individual o col·lectiu, destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata
Itineraris guiats FIC

Un itinerari guiat és una proposta formativa organitzada perquè un centre educatiu pugui, de forma autònoma, seguir un procés de formació interna de trenta hores, que inclogui:

 • l’anàlisi de les pròpies pràctiques
 • el debat pedagògic
 • l’experimentació a l’aula i
 • l’avaluació de la formació i la consolidació d’acords

Aquests itineraris proposen un camí de treball organitzat segons l’estructura següent:

 • una fase inicial d’autodiagnosi
 • una fase de planificació
 • una fase de construcció i experimentació de noves propostes
 • una fase final d’avaluació

Els itineraris guiats incorporen:

 • eines d’autodiagnosi (eines d’anàlisi de les proves de competències bàsiques, elements d’anàlisi, etc.)
 • materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia)
 • instruments d’avaluació (criteris i indicadors) del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i de la seva contribució a la millora dels resultats

Catàleg d’itineraris guiats (enllaç a xtec):

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.