CRP

Centre de Recursos Pedagògics

La nostra feina es basa a donar suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat, especialment en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.

Els CRP formem part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP).

Objectius
 • Oferir recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
 • Coordinar i organitzar l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col·laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.
Serveis que oferim

Als centres educatius

 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…), tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
 • Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del pla de formació de centre com en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives al centre.
 • Col·laboració en l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència de la formació.

Al professorat dels centres educatius

 • Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.

A la zona

 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
 • Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col·laboratius i de creació de xarxes de centres.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
Professionals del CRP del Vallès Oriental I

El nostre equip està format per tres membres:

 • Roser Ortega – Directora del CRP, coordinadora del Servei Educatiu.
 • Carles Ceacero – Assessor docent, referent Cultura digital.
 • Neus Ruiz – Assessora docent, referent Llengües i internacionalització.

 

Accés als serveis del CRP

L’accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d’equips docents, de grups de professorat o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.

Es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o externs.

Qualsevol docent de la zona pot accedir-hi presencialment, per correu electrònic, telefònicament o a través de les pàgines web.