ESC Jacint Verdaguer de Canovelles – El tren de les lletres / El tren dels contes

En què consisteix l’activitat

Aquesta activitat de foment de la lectura està adreçada a l’alumnat de 2n i 3r curs de primària. Parteix de la necessitat de poder donar resposta a la dificultat lectora que presenten alguns alumnes, en particular els que són atesos per la mestra d’educació especial.

L’activitat s’inicia esbrinant quin és el nivell actual de competència lectora que presenten els alumnes de 2n que el curs anterior ja es veia que els costava aprendre a llegir i quin era el que presentaven els nens de 3r, els quals ja eren atesos durant mitja hora una tarda. A partir d’aquí s’inicia l’activitat lectora amb ells partint de diferent material lector: material seqüenciat de lectura L’Estel (Ed. Eumo), El Pau i la Laia (Ed. Eumo), El cavall volador (sèrie clàssic pas, trot i galop Ed. Combel), llibres de la biblioteca d’aula o de l’escolar i aquells que els infants portaven de casa.

Per motivar-los, la mestra d’Educació Especial els proposa anar apuntant les lletres i els llibres que llegeixen en El tren de les lletres o El tren de les lectures. Aquesta activitat s’inspira en la idea que César Bona exposa en el seu llibre Las escuelas que cambian el mundo, quan parla de l’activitat “El gusanillo de la lectura” que es realitza a l’Escola La Biznaga de Málaga. No es tracta de fer una competició per veure qui llegeix més llibres, perquè la docent explica als alumnes que a vegades els materials de lectura que trien els nens són més llargs que d’altres. Es tracta de llegir i gaudir-ne fent-ho, veient que cada cop més el nostre nivell lector és de més qualitat.

Per saber si els llibres que ha triat la docent o que ells mateixos han triat de la biblioteca de l’aula ordinària o de l’escolar o bé, els han portat de casa, se’ls demana que els valorin utilitzant un gomet verd (molt), taronja (bastant) o vermell (poc). Aquest mètode d’avaluació també es fa servir a Cicle Inicial per valorar els llibres de lectura que van llegint els infants.

Es valora positivament poder dedicar una estona diària a la lectura a cada curs, perquè ens assegurem que tots els alumnes llegeixen a part de l’estona que alguns d’ells també puguin dedicar a fer aquesta activitat fora de l’entorn escolar. És un moment en el qual tothom té accés a practicar la lectura i aquesta es duu a terme en un espai com pot ser l’aula ordinària, la d’Educació Especial o als diferents espais habilitats en els passadissos dels 1r, 2n o 3r cursos de Primària.

Objectius
• Conèixer la fase d’aprenentatge de la lectura de cada alumne/a mitjançant l’observació o l’aplicació d’instruments d’avaluació.
• Ajustar la intervenció pedagògica a les diferents etapes de lectura dels alumnes.
• Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística fomentant l’hàbit lector i el gust per llegir, i incentivar l’avaluació des de la perspectiva de l’alumne/a.
• Millorar la comprensió lectora.
• Conèixer el grau d’afectivitat/efectivitat de l’aplicació d’aquesta activitat mitjançant els instruments d’avaluació del professorat (activitat d’avaluació present al final de la lectura de cada lletra en el material seqüenciat de lectura o durant el procés de lectura dels llibres) i del propi alumnat (gomets (vermells, taronges i verds).

Fase temps de lectura

Temps de lectura: 30 minuts durant 4 tardes a l’aula ordinària que es complementen amb 30 minuts durant 1 tarda a l’aula d’Educació Especial.

Temps per parlar de la lectura:
• Alumnes que llegeixen el material de lectura seqüenciat:
– D’aquells mots dels quals desconeixen el significat, se’ls ensenya una foto d’algun llibre amb imatges visuals de l’aula d’Educació Especial o bé es busca aquesta al Google.
– Se’ls fa preguntes de comprensió lectora dels petits textos que hi ha un cop s’ha finalitzat la lectura de les diferents lletres.
• Alumnes que llegeixen llibres de lectura triats per la docent que formen part de la biblioteca de l’aula d’Educació Especial. Posteriorment, quan els han elegit ells mateixos de la biblioteca de l’aula ordinària, de la biblioteca escolar o els han portat de casa, se’ls demana que si no saben el significat d’algun mot, ho diguin i es busca la imatge a un llibre d’imatges visuals o al Google. Al llarg de la lectura es van fent pauses, se’n fanfa preguntes de comprensió lectora i s’inicia una conversa sobre el tema del qual tracta el text.

Animació lectora:
S’anima els alumnes durant la lectura dient-los que han progressat molt llegint, respecte de l’inici de curs. Amb això s’intenta que els nens siguin conscients que van progressant en la seva evolució lectora i que aquesta cada cop té més qualitat.
També es fa un recull dels llibres que han llegit a través de l’activitat “El tren de les lletres” (alumnes que encara no coneixen totes les lletres i amb els quals es fa servir el material seqüenciat de lectura); i “El tren dels contes” (alumnes que llegeixen llibres triats per la mestra d’Educació Especial de la seva aula o bé, llibres de lectura de la biblioteca de l’aula ordinària, de la biblioteca escolar o els han portat de casa). Ambdues activitats consten d’una locomotora on surt escrit el nom de cada infant i de diferents vagons on apareixen les lletres que van llegint o el nom dels diferents llibres.
Amb aquesta activitat es vol aconseguir que els nens siguin conscients de la quantitat de lletres o lectures/contes que han llegit.
Es recull l’opinió dels alumnes respecte als seus gustos lectors amb un sistema de gomets que es col•loquen a cada vagó.
• Gomet verd: M’ha agradat molt.
• Gomet taronja: M’ha agradat bastant.
• Gomet vermell: M’ha agradat poc.

Podeu descarregar-vos el document complet que explica aquesta experiència en tot detall:
El tren de les lletres / El tren de les lectures